Vanliga frågor

När kan man behöva komma i kontakt med en dietist?
Dietisten besitter spetskompetens inom mat, näring och hälsa och möte med dietist kan behövas i många sammanhang. Dietisten inom vården träffar bl.a. patienter som lider av undernäring, diabetes, njursjukdom och cancer, dvs. sjukdomstillstånd där adekvat nutritionsbehandling är viktig. Om man har ett sjukdomstillstånd som påverkas eller är en direkt orsak av ens kosthållning bör en dietist konsulteras.

Vad baserar dietisten sina kostråd på?
Dietistens kostråd baseras på en sammanvägning av resultat från den senaste forskningen. Riktlinjer för nutrition vid olika sjukdomstillstånd samt generella kostråd ges också ut av flera vetenskapliga råd och myndigheter. Avgörande för vilken nutritionsbehandling som ges är patientens tillstånd och individuella behov. För den friska befolkningen gäller Livsmedelsverkets riktlinjer.

Vad innebär DRFs sektioner och referensgrupper?
Sektioner och referensgrupper samlar dietister från olika delar av landet, med specialkunskaper inom specifika områden som t ex diabetes, njursjukdomar, fetma, KOL mm. De verkar bl.a. för att utveckla nutritionsbehandlingen i respektive område och de utgör en kunskapsresurs inom området för andra dietister samt övrig personal.

När bildades Dietisternas Riksförbund och vilka är medlemmar?
1977 bildade dietisterna en egen yrkesförening. Dietistorganisationen kallades då Sveriges Kliniska Dietisters Förening, SKDF, eftersom de flesta dietisterna då arbetade på sjukhus. 1984 ändrades namnet till Dietisternas Riksförbund, DRF, eftersom arbetsfältet för dietister breddats. Medlemmarna i DRF har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng som lett till dietistexamen, eller en äldre likvärdig utbildning. Man kan även vara studerandemedlem under tiden man utbildar sig till dietist.

Hur länge har dietistyrket varit ett legitimerat yrke?
Sedan 2006

Hur kan man få sin legitimation om man har utbildning från ett annat land?
På socialstyrelsens hemsida kan man få sin utbildning prövad och söka sin legitimation. Det skiljer sig något om man har utbildat sig i Europa eller i övriga världen. Mer info finns på www.socialstyrelsen.se.

Var finns dietistutbildningen, hur lång är den och vilken behörighet krävs?
Vid Göteborg, Uppsala och Umeå Universitet och för en dietistexamen och erhållen legitimation krävs genomförande av programmets 180 högskolepoäng, motsvarande 3 års heltidsstudier. Grundläggande behörighet krävs, samt MaB, ShA och NkB (alt. KeA, FyA, BiA)

Vilka ämnen läser man under programmets tre år?
Man läser bl.a. kostvetenskap A och B (kemi, fysiologi, näringslära etc), dietetik A och B, hälso-och sjukdomslära. Föreläsningar varvas med laborationer, seminarium och mer praktisk inlärning i t.ex. köksmiljö. Utöver det genomförs även praktik under programmets sista termin.

När sker antagning till respektive lärosäte?
Till Uppsala och Umeå Universitet på våren och till Göteborgs universitet på hösten.

Kan man forska efter grundutbildningen?
För att ha behörighet till utbildning på forskarnivå krävs att man läser minst ett år på avancerad nivå efter grundutbildningen på 180 Hp. En forskarutbildning kan resultera i antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Kan man söka jobb utomlands med en svensk dietistexamen?
Det ser olika ut i olika länder, men oftast krävs att man läser till någonting för att bli behörig. I USA behöver man t.ex. komplettera sin svenska kandidatexamen samt göra en period av praktik innan det ens är möjligt att göra det examensprov som resulterar i titeln Registered Dietitian. Vår rekommendation är att Du som är intresserad av att jobba utomlands kontaktar det aktuella landets dietistutbildning och hör Dig för.

Hur ser arbetsmarknaden ut för dietister?
Dietister hittar man inom olika kategorier i samhället, främst inom landsting och kommun, men även hos exempelvis livsmedelsföretag och som egenföretagare. Det bedöms råda balans på arbetsmarknaden för dietister det kommande året. Kommuner och landsting, som är de största arbetsgivarna, väntas vara återhållsamma i sina rekryteringar. Ingen ökning av efterfrågan är därför att vänta. Ytterligare info finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

Vad tjänar man som nyutexaminerad dietist?
De senaste åren har lönerna utvecklats positivt. Under 2017 var medianlönen för nyexaminerade dietister drygt 26 000 kr per månad enligt SACO. Lönesättningen är individuell och ingångslönen varierar därför. Lönen skiljer sig också beroende på region och arbetsplats, om man arbetar inom kommun, landsting eller den privata sektorn.

Kostar det något att vara medlem i DRF?
Dietisternas riksförbund är en delförening i Naturvetarna, så för att kunna bli medlem hos oss krävs först ett medlemskap i Naturvetarna. Om Du är dietist, redan är medlem i Naturvetarna och nu även vill bli medlem hos oss ansöker Du till Naturvetarna om medlemskap i Din professionsförening. Medlemskap i Dietisternas riksförbund kostar 60 kr i månaden från och med sista kvartalet 2015 (tidigare 50 kr), utöver medlemsavgiften till Naturvetarna. Om Du studerar till dietist och tecknar studentmedlemskap i Naturvetarna under studietiden är det gratis att vara med i Dietisternas riksförbund, men glöm inte att anmäla till Naturvetarna att Du vill bli medlem hos oss.