Om RCC

 

Om projektet
Om DRF
Om WCRF
Om RCC
Aktiviteterna
Material
Press

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Uppdrag

Regionala cancercentrum har  ett uppdrag att stödja sjukvården med bland annat utveckling av nationella vårdprogram, stöd till nationella kvalitetsregister, nivåstrukturering och prevention. Det finns sex regionala cancercentrum: Norr, Uppsala/Örebro, Sydöst, Stockholm/Gotland, Väst och Syd. RCC ska tillsammans med landsting och regioner skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård.

RCCs preventiva uppdrag

fruktvitbakgrundEn av de tio kriterierna som definierar RCCs uppdrag handlar om att förebygga cancer. Cancerprevention omfattar alla de samlade insatser som görs på individ-, grupp- och samhällsnivå för att minska risken för uppkomsten av cancer. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) kan upp till 30 procent av all cancer förebyggas genom livsstilsförändringar, vilket är en av utgångspunkterna för den preventiva ansatsen i den nationella cancerstrategin. Den nationella cancerstrategin har ett tydligt fokus på primär- och sekundärprevention, där det primärpreventiva arbetet betonas som den mest effektiva och långsiktiga strategin för att minska förekomsten av cancer i befolkningen. Inom cancerprevention arbetar RCC med både cervixcancerprevention (livmoderhalscancer) och mera generellt förebyggande med fokus på de levnadsvanor  som relateras till en ökad risk att drabbas av cancer: tobaksrökning, övervikt, fysisk aktivitet, alkohol, matvanor och solvanor.

Strategier för preventionsarbetet är:

  • Främja kunskapsstyrning för ett bättre cancerpreventivt arbete
  • Arbeta med metod- och kunskapsutveckling och stimulera till mer forskning relaterat till cancerprevention
  • Kunskapsspridning angående cancerprevention
  • Initiera och stödja samverkan med andra aktörer i det gemensamma arbetet för en god hälsa på lika villkor i befolkningen

Samverkan med DRF om mat och cancer

kiwivindruva

Syftet med samverkan är att arbeta för att belysa sambandet mellan mat och cancer.

Det finns ett behov av information om forskningsresultat och spridning av de senaste rönen inom området mat och cancer. Den nationella arbetsgruppen för prevention inom RCC har tillsammans med Dietisternas Riksförbund initierat ett samarbete som har innefattatett studiebesök på World Cancer Research Fund i London vilket resulterade i temakonferenser på tre orter i Sverige.

Vidare vill RCC göra informationen tillgänglig för flera, exempelvis för personer med låg hälsolitteracitet, genom att utveckla ett bildbaserat material och på det sättet sprida kunskap. Vårt långsiktiga mål är att undgå de förebyggbara fallen av cancer.

Kontaktperson

Ordförande i den nationella gruppen för cancerprevention – Shirin.bartholdsson@rccvast.se