Personcentrerad vård: sammanfattning från utbildningsdagarna

Mellan december 2016 och november 2017 har ca 100 dietister deltagit i en heldagsutbildning om personcentrerad vård (pcv). Två av dagarna hölls i Göteborg, en i Uppsala och en i Umeå. DRF arrangerade utbildningen i samarbete med GPCC, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg. Medel från Socialstyrelsen inom Regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar möjliggjorde satsningen.

Fokus för utbildningsdagen var hur dietisten kan arbeta mer personcentrerat – gentemot patienter, dietistkollegor och andra medarbetare, men kanske framför allt tillsammans med andra professioner. Personcentrerad vård förutsätter teamarbete och samspelthet. Även om det inte rör sig om en regelrätt metod, utan mer om ett förhållningssätt, går det inte att få till ett personcentrat arbete på egen hand. Patienten måste vara delaktig och den som styr vårdinsasten utifrån sina unika kunskaper och erfarenheter, men förstås hela tiden med stöd från teamet och dess olika professionskompetenser.

Dietistens samtal handlar ofta om att ge underlag och motivation för förändrat beteende gällande matvanor, och kärnfrågan under utbildningsdagarna var hur vi kan öka vår möjlighet att tillsammans med patienten nå framgång i behandlingen genom att arbeta mer personcentrerat. Arbete med levnadsvanor och förändring av desamma, hälsosamt ätande och regelbunden fysisk aktivitet är former av egenvård där patienten sköter behandling själv, men där dietisten följer upp och finns med som en partner. Partnerskap och delaktighet är en av grunderna i personcentrerad vård, liksom patientberättelsen samt uppföljning och gemensam dokumentation.

Personcentrerad vård håller på att implementeras i vården och innebär en förskjutningen av makten från profession till patient, något som framför allt läkarprofessionen menar behöver diskuteras. Den största utmaningen för implementering av personcentrerad vård är enligt utbildarna inom pcv att medarbetarna redan tror att de jobbar personcentrerat. Även om det är så finns det alltid rum för ytterligare utveckling, menar GPCC.

En skrift om vad som karakteriserar personcentrerad vård och kompetenskrav ur ett interprofessionellt sammanhang håller på att tas fram av Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter och DRF. Den beräknas vara färdig under 2018 och kommer förhoppningsvis att kunna fungera som ett handlingsredskap för teamsamverkan med dietisten som självklar medarbetare och personen patienten i centrum.

Läs gärna mer i länkat aktuellt material om PCV.

Läs mer om PCV via Socialstyrelsen här.

Kommentera