Kommundietister

Då sjukdomsrelaterad undernäring är mycket vanlig i högre åldrar behövs nutritionskompetens inom kommunal äldreomsorg. Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet, oavsett ålder eller hälsostatus. Sjukdom och medicinsk behandling kan dock försvåra eller omöjliggöra för den enskilde att täcka detta behov utan hjälp samtidigt som sjukdomen i sig själv kan förändra behoven. Också sociala, psykologiska och kulturella faktorer påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag.

Dietister uppbär legitimation för att bedriva nutritionsbehandling. Arbete utgår från människors grundläggande behov av energi och näring. Dietist i kommunal äldreomsorg kan därför tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvara för att utveckla rutiner och kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagandet. Kommundietisten kan också ta ansvaret för nutritionsutbildning samt vara ett stöd för övrig personal när det gäller mat- och näringsproblem. Dietisten kan utforma individuella nutrtionsordinationer för äldre med uttalade näringsproblem.

Kommundietisten kan även ingå i arbetet med livsmedelsupphandling, mat- och matdistributionsupphandling, göra matsedlar och vara behjälplig med kunskap när det gäller livsmedelshygien. Inom äldreomsorgen är fokus inte enbart undernäring, utan också att alla vårdtagare ska erbjudas en kost för bästa möjliga livskvalitet. Allt fler kommuner har insett behovet av nutritionskompetens. Nedan finns en förteckning över kommundietister.