Om projektet

Om projektet
Om DRF
Om WCRF
Aktiviteterna
Material
Press

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Bakgrunden

Sedan 2016 har Dietisternas Riksförbund fått projektmedel från Socialstyrelsen för att översätta och sprida WCRF’s material om matvanors betydelse för cancerprevention i Sverige. Pengarna har även använts för att utveckla samarbete med myndigheter, organisationer och patientföreningar, verka opinionsbildande samt ta fram behandlingsriktlinjer för nutrition gällande både primär- och sekundärprevention.

World Cancer Research Fund (WCRF) har tillsammans med  American Institute for Cancer Research (AICR) under decennier sammanställt forskning om sambandet mellan matvanor, vikt samt fysisk aktivitet och insjuknande i cancer. Resultaten används för att ta fram råd om hur cancerrisken kan minskas av organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO)Livsmedelsverket (SLV) och The European Society for Clinical Nutriton and Metabolism (ESPEN). DRF påbörjade 2015 arbetet med att översätta och sprida WCRFs råd i Sverige.

Syftet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om cancerprevention med fokus på hälsosamma matvanor samt att verka sekundärpreventivt genom att sjukvården i större utsträckningen ska besitta och kunna tillgå tillräcklig kunskap för att ge råd till patienter efter behandling.

Målet

  • Öka kunskapen om betydelsen av hälsosamma levnadsvanor för att minska risken för insjuknande och återinsjuknande i cancer, det vill säga primär och sekundär prevention.
  • Öka förutsättningarna för ett hållbart och långsiktigt arbete kring cancerprevention och matvanor.

PROJEKTGRUPPEN

Projektgruppen består av två projektkoordinatorer och fyra projektledare som alla är medlemmar i och jobbar för Dietisternas Riksförbund. Förarbete och huvuddelen av översättningen av World Cancer Research Fund’s informationsmaterial till svenska gjordes 2015 av Sanna Nybacka med hjälp från Anna Stubbendorff och Elisabet Rothenberg för DRF samt Marcela Ewing och Eliza Åkeson för RCC.

Projektkoordinatorer

Anna Stubbendorff Christin Anderhov Eriksson
anna-stubbendorff
Leg dietist och kommunikatör. Processutvecklare i Region Skåne. Leg dietist och folkhälsovetare i primärvården i Region Östergötland, ordförande i temagrupp matvanor inom nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Projektledare

Emma Nisukangas Karin Andersson
emma-nisukangas karin-andersson
Leg. dietist på Gävle Sjukhus.
Fil. master i kostvetenskap.
emma.nisukangas@drf.nu
Leg. dietist.
Med. master i folkhälsovetenskap.
karin.aldin@drf.nu

 

Nadia Andersson  Charlotta Rubin
 charlotta-rubin
Leg. dietist.
nadia.andersson@drf.nu
Leg. dietist och folkhälsovetare.
rubincharlotta@gmail.com

 

 

SAMARBETE INOM PROJEKTET

Under 2015 inleddes ett samarbete med den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom de sex Regionala Cancercentrumen (RCCer) i Sverige kring matvanor och cancerprevention. DRF och den nationella gruppen för cancerprevention samverkar i projektetkring framtagning och spridning av informationsmaterialet om cancerprevention främst riktad till befolkningen. Konferensdagarna i Malmö, Göteborg och Stockholm den 23, 24 och 25 januari 2017, gjordes  i samverkan med RCC Syd, RCC Väst samt RCC Stockholm-Gotland. Du kan läsa mer om konferensdagarna under fliken ”aktiviter”

Under 2016 inleddes kontakt med Livsmedelsverket som tidigare hanterat råd kring rött kött och chark i förhållande till cancer. Samarbetet med livsmedelsverket fortsätter och gemensamma föreläsningsdagar är inplanerad för hösten 2017.

Projektet har även initierat olika former av samarbete med CancerfondenNätverket mot Cancer och patientföreningen PALEMA. Förhoppningen är att kunna inleda samarbete med fler patientföreningar och andra aktörer inom området under 2017..

I projektet bidrar även Ylva Orrevall med sin expertkunskap. Ylva har tidigare varit anställd på den nystartade enheten Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting där hon främst arbetade med kvalitet och utveckling och är delaktig i att ta fram materialet riktat till canceröverlevare. Ylva började arbeta inom cancervården 1986 och har skrivit flera böcker inom detta område samt disputerade 2008 med avhandlingen ”Nutritional Support among cancer patients enrolled in palliative home care services”. Ylva var en av initiativtagarna till DiO (Dietister inom Onkologi) som bildades 1987 och var aktiv i gruppen under många år. Ylva är involverad i forskningsprojekt inom området cancer/palliativ vård och nutrition. I projektet Mat och Cancer kommer Ylva även ta fram ett material för sekundärprevention.

Ylva ingår sedan 2005 i DRFs arbetsgrupp för Informatik & Etisk kodex och har varit projektansvarig för att översätta NCP*-terminologin till svenska sedan 2011. Ylva är också involverad i flera forskningsprojekt inom NCP*-området samt arbetar, nationellt och internationellt med att utveckla och implementera behandlingsprocessen.

Länkar till samarbetspartners

kiwivindruva Regionalt Cancercentrum Väst

Cancercentrum Syd

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

World Cancer Research Fund International
http://wcrf.org/

World Cancer Research Fund UK
http://wcrf-uk.org/

Livsmedelsverket för personal inom hälso- och sjukvård

Livsmedelsverket Råd om bra mat – hitta ditt sätt

Cancerfonden – Matvanor

Nätverket mot Cancer – Kost och cancer

Palema

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting