Pressmeddelande

Ett enigt Regionfullmäktige har idag, den 7 oktober 2014, fattat beslut om fler dietisttjänster i primärvården i Västra Götalandsregionen. Ökad tillgång till kvalificerat stöd för goda matvanor ger bättre förutsättningar för jämlik vård och höjer livskvaliteten för personer med övervikt och fetma, undernäring och andra kostrelaterade tillstånd.

– Dietisternas riksförbund ser med glädje att nutritionsbehandling nu blir lika tillgänglig för patienter i hela Västra Götalandsregionen. Oavsett var man bor ska man ha samma rätt till kompetent kostbehandling och insatser kring matvanor för hälsan. Beslutet medför att vi kan göra tidigare insatser vilket besparar onödigt lidande för den enskilde såväl som pengar för regionen, säger Lena Ljungkrona-Falk för DRF.

Enligt nationella riktlinjer från Socialstyrelsen ska insatser för att förebygga och behandla livsstilsrelaterade sjukdomar göras främst via patientcentrerade samtal; kring matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Riktlinjerna ger hälso- och sjukvården ett ökat ansvar för livsstilsfrågor i mötet med patienten. Matvanorna har fram tills idag varit den del som ägnats minst resurser. De har stor betydelse för hälsan och vårdpersonal känner sig ofta osäkra kring hur de ska stötta patienter med kostrelaterad problematik.

I Västra Götalandsregionen ser förutsättningarna väldigt olika ut i olika kommuner. Behovet av dietister är över lag betydligt större än den tillgång som antalet tjänster medger, och patientstödet för hälsosamma matvanor saknas på flertalet vårdcentraler. För att tillgängligheten till dietistkompetens ska bli mer rimlig och jämlik krävs betydligt fler dietisttjänster inom primärvården och att dessa fördelas mer jämnt.

Hälsan är idag ojämlik – stora skillnader mellan olika grupper

Risken att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom fetma och diabetes typ 2, är högre hos personer med låg inkomst och kort utbildning. Ett självklart villkor för en vård som främjar jämlikhet är att hälso- och sjukvården erbjuder stöd av hög kvalitet till alla, oavsett förutsättningar. För att säkerställa detta när det gäller mat och matvanor krävs att det finns dietister i primärvården.

Dietister ger kostråd och stöd på individnivå, enskilt såväl som i grupp, och kan även vara en resurs för mödrahälsovården, till exempel för gravida med fetma eller kraftig viktuppgång. Allergier, födoämnes- överkänslighet och IBS (Irritabel Bowel Syndrome) är andra områden där dietistens unika kompetens krävs.

Kostrådgivning ska alltid utgå ifrån och anpassas till individen. Om kostrådgivningen ges av personer som saknar spetskompetens inom området matvanor finns risk att den baseras på behandlarens egen matkultur, erfarenheter och åsikter kring mat.

Skärpta krav kring undernäring

Personer med kroniska sjukdomar samt äldre personer med flera olika sjukdomar är patientgrupper som ofta har svårt att få i sig den energi och näring de behöver. Undernäring leder ofta till mer omfattande vård- och behandlingsbehov och längre vårdtider, och innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården.

Dietister inom primärvården är en viktig resurs vid förebyggande och behandling av undernäring, och fler dietister behövs för att kunna möta de skärpta krav kring rutiner som kommer att ställas inom hälso- och sjukvården fr o m 1 januari 2015.

Regionfullmäktiges beslut om minst 1 dietist per 60.000 invånare (vuxna) i primärvården bör betraktas som en miniminivå då man ser en successiv ökning i behovet av stöd kring goda matvanor. Beslutet har föregåtts av fem års dialog mellan Dietisternas riksförbund och regionpolitiker och tjänstemän.

Pressmeddelandet i utskriftsversion

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta:
Lena Ljungkrona-Falk
Leg. dietist
Tfn: 0501-629 70, 070- 226 57 26
E-post: lena.ljungkrona-falk@vgregion.se

För ytterligare upplysningar om DRF kontakta:
Elisabet Rothenberg, Ordförande
Leg. dietist
Tfn: 0706-41 45 81
E-post: elisabet.rothenberg@vgregion.se

Kommentera