Satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar

”Under 2016 satsar regeringen 150 miljoner kronor på olika insatser för bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. Regeringen ingår en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ger uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.” skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande 20151218. Detta innebär, bland annat, att Socialstyrelsen får 30 miljoner kronor i stimulansmedel till professionens organisationer och andra relevanta organisationer för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt för allmänna insatser som ska bidra till att vården blir mer kunskapsbaserad, patientcentrerad och i högre grad fokuserar på prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar. Livsmedelsverket får 4 miljoner kronor för att främja arbetet med hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar. DRF har sedan de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder kom 2011, arbetat aktivt med implementeringen av dessa. Under 2015 har DRF även arbetat med utvecklingen av vård för patienter med kroniska sjukdomar och ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet har bedrivits med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. DRF kommer även att under 2016 söka pengar för fortsatt arbete inom området.

Vill du läsa mer?

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/satsningpavardforpersonermedkroniskasjukdomar.7821.htm

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/stor-satsning-pa-vard-for-personer-med-kroniska-sjukdomar/

 

Kommentera