Gerontologi och Geriatrik (SiGN)

Sektionen inom Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition (SiGN) är en aktiv sektion för alla oss som arbetar med, forskar om eller planerar att arbeta med äldre. Tidigare har DRF inte haft sektioner utan referensgrupper. Ombildningen till sektioner ämnades öppna upp arbetet och göra fler delaktiga. Sektionen har ett nära samarbete med DRF och är en länk mellan styrelse och medlemmar, samarbetar för de målsättningar och riktlinjer som är fastställda i DRF:s stadgar och som beslutas vid DRF:s årsmöte.

Föreningen är öppen för alla dietister anslutna till DRF som är verksamma inom området gerontologi och geriatrik men även studenter vid dietistprogrammen är välkomna. SiGN har som målsättning att vartannat år anordna geriatriska nutritionsdagar, vara en remissinstans för äldrefrågor, ett forum för små eller stora projekt som rör gerontologi och geriatrik.

SiGN

Kontakt

sign@drf.nu


Styrelse

Josephine GarpsäterOrdförande
Arbetar med utvecklingsfrågor inom Sundbybergs stads äldreomsorg. Patienterna är uteslutande boendes på något av stadens äldreboenden. Är DRFs representant i vårdsamarbetet ”En vård värd samverkan” och Svenska standardiseringsinstitutets nya standar för en god äldreomsorg.

Styrkan med den nya sektionen är att vi blir fler som kan hjälps åt att driva äldrefrågorna framåt. För korta eller längre projekt kan man bidra efter sin egen förmåga. Äldre är ofta en eftersatt grupp som själva har begränsade möjligheter att driva sina frågor.

Sara Svensson – Vice Ordförande
Arbetar både operativt och strategiskt med kostfrågor inom kommunen. Främst mot äldreomsorg och handikappomsorg men även viss inriktning mot skolor. Ordförande i Sörmlands nutritionsråd där vi jobbar länsinriktat med kostfrågor mot äldreomsorgen.

Arbetet i SiGN  tillsammans med kloka kollegor är en utmaning. Min förhoppning är att  kostens betydelse för äldre ska bli ännu mera synliggjord.

Nina UhlbäckKassör
Arbetsplats sedan 2001 på Sahlgrenska Sjukhuset, verksamhetsområde Geriatrik Lungmedicin Allergologi.  Kliniskt arbete utförs till stor del på Medicin/geriatrik på Östra Sjukhuset

Är mycket intresserad av verksamhetsutveckling, undervisning av vårdpersonal och förstås det kliniska arbetet med patienter. Mina förhoppningar med den ”nya” sektionen inom geriatrik och gerontologi, SiGN, är att samla kompetens kring nutrition för äldre. Att alla vi som möter dessa patienter/individer lär av varandra och ligger väl i tiden avseende forskning, utveckling  och behandling.

Barbro KareliusSekreterare
Arbetar sedan 2007 i Hudiksvalls kommun. Har före det arbetat vid Hudiksvalls sjukhus i många år. Jobbar i dag med övergripande nutritionsarbete i kommunen främst inom äldre- och handikappomsorgen. Men har även visst kliniskt arbete.

Carin Andersson ledamot
Jag arbetar till största delen med utbildnings- och utvecklingsarbete inom nutrition till vårdpersonal inom Region Skåne och Skånes kommuner. Dessutom är jag ansvarig för nutritionsdelen i vår Kunskapsbank för geriatrik, www.kcgeriatrik.se  Jag är också sammankallande i ett nätverk för Dietist inom Geriatrik i Skåne (DiGiS). Som en mindre del i min tjänst ingår att vara dietist vid Malmö stads Rehabiliteringsavdelning och på ett vårdboende där vår klinik har ett läkaransvar.

Stina Grönevall ledamot
Jag är legitimerad dietist med examen 2006 i Göteborg. Jag arbetar med utvecklingsfrågor inom mat och måltider och ingår i hemvårdsförvaltningens äldreomsorgsstab. De första åren i  kommunen arbetade jag som dietist med fokus på individuell nutritionsbehandling. Nutrition inom äldreomsorg är ettkomplext områdeoch därmed både utmanande och lärorikt att arbeta med.

Martin Andersson ledamot
Legitimerad dietist vid Jakobsbergsgeriatriken.