Dietistens yrkesroll

Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation.

Detta bidrar legitimerade dietister med

  • Dietister utreder och behandlar nutritionsproblem.
  • Dietister fungerar som en kunskapsresurs när det gäller att etablera, utveckla och bibehålla goda nutritionsrutiner tex genom att utbilda annan personal inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt skola.
  • Dietister utbildar olika grupper i befolkningen, t ex genom att föreläsa för föräldrar och idrottsledare när det gäller mat och hälsa, delta i debatter i media m.m
  • Dietister inom forskningen bidrar till ökad specialisering, större vetenskaplig evidens och mer avancerade terapimöjligheter. Vilket har gjort det möjligt att framgångsrikt hjälpa fler med prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd.

Spetskompetens inom kost och hälsa

Dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd och har akademisk utbildning och klinisk träning som ger unika kvalifikationer till att göra just detta.

Näringslära, näringsbehov, livsmedel, matlagning och måltidsmönster spelar en viktig roll både för att främja hälsa och vid många sjukdomar och behandlingen av dessa. Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. Både sjukdomar och där till kopplad behandling kan förändra behoven samt kan försvåra eller omöjliggöra för en person att täcka detta behov. Patientens nutritionsstatus är av stor betydelse för prognos, vårdtid och risk för komplikation i samband med övrig behandling. Dietistens ansvar är att optimera patientens nutritionsstatus med hjälp av metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Även sociala, psykologiska och kulturella faktorer kan påverka förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag så det är viktigt med lika god förståelse för dessa som för de fysiologiska faktorerna relaterade till mat och ätande. Dietistens kompetensområde innefattar därför såväl teoretisk kunskap om olika nutritionsterapier som förmåga att vägleda människor i hur näringsrekommendationerna skall omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.

Dietister finns inom primärvård, i kommuner, inom statliga verk, livsmedels- och läkemedelsindustri samt inom forskning. De flesta arbetar dock inom öppen och sluten hälso- och sjukvård. Det forskas mycket på området och kunskaperna kan förändras snabbt, vilket utvecklar och förnyar dietistens roll i tjugohundratalets svenska hälso- och sjukvård och gör att det är viktigt för dietister att följa den vetenskapliga utvecklingen och hålla sina arbetssätt uppdaterade.