EFAD enar dietister i Europa

I oktober arrangerar EFAD sin konferens och DRF är värd för en av dagarna. För att fler av oss dietister ska få upp ögonen för den europeiska dietistorganisationen och dess stora utbud av kunskap och kollegiala nätverk bad vi DRF:s tidigare ordförande Susann Ask berätta om EFAD och vad organisationen har betytt för henne. 

– Om man arbetar inom forskning eller utbildning, är med i någon av DRF:s sektioner eller styrelse, vill utvecklas eller är sugen på att jobba utomlands – då har man stor nytta av EFAD. Här finns ett stort kontaktnät och massor av viktig information att ta del av, berättar Susann Ask.

Internationellt arbete

EFAD (The European Federation of the Associations of Dietitians) grundades 1978 och är den organisation som samlar Europas dietister. Inom EFAD samlas medlemsorganisationerna kring strategiska frågor inom till exempel utbildning, terminologi och strategier för kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd, samt kontakt med Världshälsoorganisationen WHO och EU-parlamentet, för att få kännedom och inflytande över arbetet som görs där.

– Många satsningar inom nutrition och hälsa startas på central nivå i EU och inom WHO, och kommer så småningom även till Sverige, säger Susann Ask.

Som exempel nämner hon initiativ för nutrition hos äldre, barn och unga, samt inom livsmedelssektorn och WHO-projekt kring folkhälsa och vård. Några exempel är PROMISS, JPI a healthy diet for a healthy life samt ONCA.

– Ofta finns möjlighet på organisationsnivå eller regional nivå att haka de samarbeten som pågår. Det finns ofta medel knutna till de olika initiativen på EU-nivå, det kan vara värdefullt att känna till om man forskar eller arbetar med utvecklingsfrågor.

Nätverk med flera funktioner

– I det strategiska arbetet, både inom DRF och inom EFAD, finns en stor öppenhet, inte minst gäller det specialister inom olika områden. I nätverken byggs en gedigen kompetensbank allteftersom man utbyter erfarenheter och dokument. Titeln på EFAD:s white paper ”Sustainable Health Through the Life Span” är inspirerad av DRF:s vision.

Professional practice är den del som motsvarar DRF:s Information och Etisk kodex. Det handlar om yrkets utveckling och att sätta standards för professionen dietist, standardisera terminologin, vara ett stöd i arbetet med legitimation och registrering i de länder där det är aktuellt och att synliggöra professionen.   har en  ; DIETS.

– Det finns en gemensam reglering kring utbildningar i EU, säger Susann Ask. Att det finns internationell standard är ett av kraven för legitimationsyrken i Sverige. I EFADs Specialists network finns många disputerade dietister och specialister med lång erfarenhet. Det finns en önskan från EFAD att utveckla samarbeten mellan motsvarande sektioner inom medlemsorganisationerna.

EFAD:s kongresser

De kongresser och konferenser som arrangeras av EFAD är viktiga tillfällen att knyta kontakter och utbyta erfarenhet och kunskap. Om man vill lyfta sina forskningsresultat, utvecklingsarbeten eller kanske en ny arbetsmetod är EFAD en bra plattform.

– På dessa möten är det främst dietister som föreläser för kollegor, med fokus på professionen och området dietetik. Kongressens innehåll hanteras av en vetenskaplig kommitté. Det har genom åren varit lågt deltagande från Sverige, troligtvis för att det varit svårt att få åka på internationella konferenser. Nu när konferensen görs digitalt öppnar det upp för fler kollegor att delta, inte minst från Sverige, tror Susann Ask.

Medlemmarna gör jobbet

Precis som i DRF så är det medlemmarna som bidrar till professionens utveckling även inom EFAD, och största delen av arbetet sker ideellt.

– Det handlar mycket om att bidra med sin kunskap och kompetens, men allt man gör innebär ju även en personlig utveckling och samtidigt lär man känna många härliga personer. Hur arbetet och organisationsstrukturen fungerar lär man sig efter hand, säger Susann Ask.

Hon berättar att dietister från Sverige har bidragit mycket genom åren, och nämner bland andra Agneta Hörnell som är en av få dietister som fått den högsta utmärkelsen inom EFAD för sitt engagemang och bidrag till professionens och utbildningarnas utveckling; EFAD Dietetic Fellowship Award 2018, Ylva Orrewall som varit en viktig kugge i arbetet med Professional practice samt Elisabet Rothenberg, som var aktiv när EFAD för ungefär femton år sedan gjorde ett omtag i sin organisation vilket satte ordentlig fart på utvecklingen. Kostekonomen Malin Skinnars Josefsson leder EFAD:s specialistnätverk inom Foodservice och barndietisten Andrea Mikkelsen från Göteborg har uppdraget att vara EFAD:s representant i den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA (European Food Safety Authority).

För forskare

För dietister som forskar finns avdelningen Research. Via nätverket kan man nå ut med sin forskning i Europa och hitta samarbeten med andra forskargrupper. Man kan även få hjälp och tips kring hur man gör en poster och presenterar sina resultat.

EuDAP (European dietetic action plan) är en databas som påbörjades 2015 där projekt, utveckling och forskning som görs av EFAD:s medlemmar kan registreras. Ju fler som bidrar till EuDAP desto tydligare blir bilden av hur dietister bidrar till utveckling inom nutrition, hälsa och vård på lokal, nationell och europeisk nivå. Sammanställningen är ett viktigt underlag i dialog med beslutsfattare inom EU samt till WHO Global nutrition report. Den kan också utgöra faktaunderlag för beslut i nationella frågor om hälsa och vård.

– Registret är även kopplat till FN:s globala action plan och är ett bra sammanhang att finnas med i för att synliggöra sitt arbete. Alla bidrag är välkomna, både stora projekt och mindre, säger Susann Ask.

Stöd i dietistens arbete

– EFAD är ett viktigt stöd för DRF i utvecklingen av vår organisation och framförallt vår profession. Det har varit otroligt värdefullt för mig och styrelsen under min tid som ordförande, säger Susann Ask. Det har varit intressant att se hur man jobbar i andra länder – många gånger är utmaningarna desamma.

Hon vill även understryka att man har ett stort utbyte av EFAD även som ”vanlig” medlem, om man vill hämta inspiration och utvecklas i sitt arbete.
– Det finns en öppenhet och det är enkelt att ta kontakt via EFADs hemsida, Facebook, LinkedIn och Twitter. Det finns stora möjligheter och är väldigt uppskattat när man vill bidra, avslutar hon.


Ta del av EFADs kongress!

EFAD:s kongress The Vital Link to Health arrangeras den 26-30 oktober 2021. Programmet är förlagt till eftermiddagar (kl. 15.00 – 17.15) för att öka möjligheten för dietister runt om i Europa att delta, och genomförs med hjälp av fyra nationella organisationer. Dietisternas Riksförbund är mycket stolta över att få vara en av dessa värdländer!

Teman för de olika dagarna är cancer, obesitas, covid-19 samt hållbarhet. Programmet inkluderar även diskussionsforum och möjlighet till nätverkande. Läs mer och anmäl dig här!


Text: Kajsa Asp Jonson

Foto: privat Susann Ask; efadcongress.com