DRF:s samarbetspartners

ICDA

ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) is an organization of national associations of Dietitians-Nutritionists. The national associations that belong to ICDA represent over 200,000 Dietitians-Nutritionists in about 50 countries.

https://www.internationaldietetics.org


EFAD

The European Federation of the Associations of Dietitians has 33 National Dietetic Association members, representing over 35,000 dietitians in 29 countries.

http://www.efad.org


ESPEN

ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) promotes basic and clinical research, basic and advanced education, and organization of consensus statements about clinical care and care quality control.

https://www.espen.org/


SWESPEN

SWESPEN är en svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. SWESPEN är en del av ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Inom ramen för SWESPEN samarbetar föreningarna Dietisternas Riksförbund, Nutritionsnätverket för sjuksköterskor och Svensk Förening för Klinisk Nutrition.

https://www.swespen.se/

https://european-nutrition.org/good-practices/the-cambridge-conference-report/


Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund för akademiker inom naturvetenskap, har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

https://www.naturvetarna.se


SACO

Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som består av 22 fackförbund och 700 000 akademiker. Saco:s mål är att utveckla och förbättra löner, arbetsmiljö och rättigheter för Sveriges akademiker.

https://www.saco.se/


Kommundietistnätverket

Kommundietister kan arbeta i förskola, skola, äldrevård och -omsorg, köksverksamheter, socialpsykiatri och/eller funktionsstöd. Hur det i praktiken ser ut och vilken nutritionskompetens som finns i Sveriges kommuner är olika.

Dietister uppbär legitimation för att bedriva nutritionsbehandling, och vissa kommuner har kliniska dietister. Arbetet utgår då från människors grundläggande behov av energi och näring.

Dietister inom äldrevård och -omsorg kan ansvara för att utveckla rutiner och kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagandet oftast tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kommundietisten kan också ta ansvaret för nutritionsutbildning samt vara ett stöd för övrig personal när det gäller mat- och nutritionsfrågor. Dietisten kan utforma individuella nutritionsordinationer vid nutritionsproblem.

Kommundietisten kan även ingå i arbetet med utbildning, utveckling, livsmedelsupphandling, mat- och matdistributionsupphandling, matsedelsplanering och vara behjälplig med kunskap när det gäller livsmedelshygien. Inom äldreomsorgen är fokus inte enbart undernäring, utan också att alla vårdtagare ska erbjudas mat för bästa möjliga livskvalitet.

Allt fler kommuner har insett behovet av nutritionskompetens, och idag har ett 80-tal kommuner dietistkompetens inom organisationen.

Kontakta kommundietistnätverket: josefin.nyberg@stockholm.se


Nationella amningskommittén

Livsmedelsverket har i uppdrag att sammankalla och leda en nationell samordningsgrupp för amningsfrågor där företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten ingår. Syftet med samordningsgruppen och den nationella amningskommitténs arbete är samverkan och samordning mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och stödja amning.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten/nationella-amningskommitten


Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation med visionen att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen.

https://www.cancerfonden.se/


Svenska NCD-nätverket

Det svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD) består av 27 civilsamhällesorganisationer i Sverige, och har som övergripande syfte är att öka antalet friska levnadsår. Nätverkets syfte är att bidra till att öka och bredda kunskapen om problemen och möjligheterna kring de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder.

http://ncdsverige.se/