DRF:s samarbetspartners

NATIONELLA SAMARBETEN

Cancerfonden
Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation med visionen att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen.

Fysioterapeuterna
En av professionsorganisationerna som DRF samarbetar med andra i frågor som hälsosammare levnadsvanor för Sveriges befolkning.

Nationella amningskommittén
Livsmedelsverket har i uppdrag att sammankalla och leda en nationell samordningsgrupp för amningsfrågor där företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten ingår. Syftet är samverkan och samordning mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och stödja amning.

Naturvetarna
Naturvetarna är det fackförbund för akademiker inom naturvetenskap som DRF är ansluten till.  Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och har 33 500 medlemmar

Saco
Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som består av 21 fackförbund och 700 000 akademiker. Saco:s mål är att utveckla och förbättra löner, arbetsmiljö och rättigheter för medlemmarna. DRF är via fackförbundet Naturvetarna medlem i Saco.

Svensk Sjuksköterskeförening
En av professionsorganisationerna som DRF samarbetar med andra i frågor som hälsosammare levnadsvanor för Sveriges befolkning.

Svenska Läkarsällskapet
En av professionsorganisationerna som DRF samarbetar med andra i frågor som hälsosammare levnadsvanor för Sveriges befolkning.

Sveriges Arbetsterapeuter
En av professionsorganisationerna som DRF samarbetar med andra i frågor som hälsosammare levnadsvanor för Sveriges befolkning.

SWESPEN
SWESPEN är en svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. SWESPEN ingår i det europeiska nätverket ESPEN (se nedan).

Här kan du ta del av mer material från SWESPEN! 

 

NÄTVERK

A non smoking generation
A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak.

Generation Pep
Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv – och har därför valt att gå med i deras nätverk. Därigenom vill vi samverka för en hållbar nutrition för hälsa genom hela livet. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Kommundietistnätverket
Allt fler kommuner har insett behovet av nutritionskompetens, och idag har ett 80-tal kommuner dietistkompetens inom organisationen.

Kommundietister kan arbeta med utbildning, utveckling, livsmedelsupphandling, matdistributionsupphandling, matsedelsplanering samt vara behjälplig med kunskap när det gäller livsmedelshygien.

För att kontakta kommundietistnätverket, maila Josefin Nyberg!

Nationellt nätverk för bra matvanor
I nätverket ingår förutom Livsmedelsverket även Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och samtliga landsting/regioner. Samordnare är Lena Björck, nutritionist på Livsmedelsverket.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården. HFS har temagrupper med nätverk och kontaktpersoner för respektive levnadsvana.

Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är en ideell förening som består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige, samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis. Nätverket arbetar med att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige.

Svenska NCD-nätverket
Det svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar bildades i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i mitten av september 2011. Nätverket består av 27 civilsamhällesorganisationer, där DRF ingår.

 

MYNDIGHETER

DRF har kontinuerlig kontakt med ett antal myndigheter – som exempelvis:

Regeringen/regeringskansliet

Socialstyrelsen

Livsmedelsverket

Sveriges Kommuner och Regioner 

 


Internationella SAMARBETEN

EFAD
The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) startade 1978 och har omfattar idag 33 europeiska medlemsorganisationer och representerar därmed över 35 000 dietister. Som medlem i DRF är du även medlem i EFAD.

Här kan du ta del av mer material från EFAD! 

ESPEN
ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) startades i Stockholm 1979. Syftet är att främjar forskning på området nutrition och metabolism. ESPEN sammanställer guidelines som kan vara användbara för dietister i det kliniska arbetet. SWESPEN (se ovan, under nationella samarbeten) är en del av ESPEN.

ICDA
ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) är en organisation för medlemsorganisationer för dietister och nutritionister. Omkring 50 länder finns i orgnisationen och representerar över 200 000 dietister och nutritionister.

Fyra gånger om året publicerar ICDA sitt nyhetsbrev på deras hemsida.. I november 2020 bidrog DRF genom att berätta lite om arbetet här i Sverige (s. 8-10). På ICDAs hemsida finns samtliga nyhetsbrev.