Om DRF

Dietisternas Riksförbund (DRF) bildades år 1977 och är en medlemsfinansierad professionsförening för legitimerade dietister och dietiststudenter. Majoriteten av Sveriges yrkesverksamma legitimerade dietister är medlemmar i DRF.

DRF:s vision: ”Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet”

DRFs vision visar riktningen för det strategiska arbetet, där dietister och nutrition har en självklar roll i utvecklingen mot en hållbar och jämlik hälsa i befolkningen.

Tre strategiska områden

DRF har tre strategiska områden som ska ge stöd i arbetet mot visionen:

  • Brist på dietister och brist på tjänster för dietister
  • Kompetensutveckling och karriär för dietister
  • Betydelsen av hälsosamma och hållbara matvanor – effekt och nytta av dietistens arbete

Läs mer om respektive målområde här.

Utifrån dessa områden verkar DRF genom att:

  • Vidareutveckla och fördjupa dietistens yrkesroll
  • Sprida kunskap om hur samhället kan nyttja dietistens unika kompetens
  • Utveckla och delta i det förebyggande hälsoarbetet i samhället och hälso- och sjukvården när det gäller hälsosamma levnadsvanor
  • Initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt inom nutritionsområdet
  • Stimulera till och aktivt delta i samhällsdebatt inom ämnesområdet där DRF står fri och obunden mot företag och andra organisationer
  • Vidareutveckla nutritionsbehandlingen inom hälso- och sjukvården

DRF:s organisation

Samtliga medlemmar utgör DRF och är därmed kärnan i förbundet. Alla som vill kan bidra genom att engagera sig i DRFs sektioner, arbetsgrupper, projektgrupper, lokalföreningar eller styrelse.

Mer information om DRFs organisation finner du här.

Samverkan med andra dietist- och nutritionsorganisationer

DRF är medlem i den europeiska dietistorganisationen EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians), samt i den internationella dietistorganisationen ICDA (International Confederation of Dietetics Associations).

DRF är även medlem i SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) och  ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).