DRF:s strategiska områden

DRF har tre strategiska områden som ska ge stöd i arbetet mot visionen:

  • Brist på dietister och brist på tjänster för dietister
  • Kompetensutveckling och karriär för dietister
  • Betydelsen av hälsosamma och hållbara matvanor – effekt och nytta av dietistens arbete

Nedan beskrivs vad respektive målområde handlar om.


Brist på dietister och brist på tjänster för dietister

Målområdet handlar om att det ska vara en jämlik tillgång till dietister över hela landet på alla vårdnivåer.
 

Kompetensutveckling och karriär för dietister

Inom detta målområde ryms:

  • utveckla möjligheterna för sektioner, arbetsgrupper, nätverk och projekt inom DRF att bidra till kompetensutveckling inom respektive område
  • att tillsammans med dietistutbildningarna verka för att fler dietister har en högre akademisk nivå
  • att verka för att fler dietister blir specialister enligt DRF specialistordning och att specialistordningen inkluderas i kompetensstege/karriärutveckling för dietister.

 
Betydelsen av hälsosamma och hållbara matvanor – effekt och nytta av dietistens arbete

Nutrition berör flertalet målområden i Agenda 2030 samt i Barnkonventionen. Målområdet handlar om att lyfta och tydliggöra innebörden av hållbar nutrition och på vilket sätt dietister kan bidra till en god och jämlik hälsa, t.ex. genom:

  • Stöd till dietister
  • Samverkan med patientorganisationer och myndigheter
  • Ta fram opinionsmaterial och att vara synlig i media/social media

Det handlar också om att verka för att nutrition inkluderas i nationella remissvar, kunskapsstyrning, kvalitetsregister, patientsäkerhet samt inom e-hälsoområdet.