Dietistens yrkesroll

Detta bidrar legitimerade dietister med

  • Utreder och behandlar nutritionsproblem.
  • Deltar aktivt i verksamhetsutveckling och framtagande av nya metoder, vilket ökar möjligheterna till prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd.
  • Fungerar som en kunskapsresurs när det gäller att etablera, utveckla och bibehålla goda nutritionsrutiner, t.ex. genom att utbilda personal inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt skola.
  • Utbildar och informerar olika grupper i befolkningen, t ex genom att föreläsa och diskutera mat och hälsa med ungdomar, föräldrar, och idrottsledare.
  • Deltar även i offentliga föreläsningar och debatter i olika media.
  • Inom forskning: bidrar till ökad specialisering, större vetenskaplig evidens och mer avancerade terapimöjligheter.

 

Spetskompetens inom kost och hälsa

Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. Dietister kan med sin legitimation samt kliniska erfarenhet behandla och förebygga olika nutritionsrelaterade tillstånd.

För sjuka personer är nutritionsstatusen, det vill säga, individens energi- och näringsbehov, av stor betydelse. Det påverkar prognosen, vårdtiden och risken för komplikationer i samband med övrig behandling.

Dietistens ansvar är att optimera patientens nutritionsstatus med hjälp av metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Mat och ätande är komplext; sociala, psykologiska, kulturella, fysiologiska och socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag. Följaktligen är det viktigt med god förståelse för alla dessa faktorer.

Dietistens kompetensområde innefattar därför såväl teoretisk kunskap om olika nutritionsterapier, som förmåga att vägleda människor i hur näringsrekommendationerna skall omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.

De flesta dietister arbetar inom öppen samt sluten hälso- och sjukvård, men dietister finns även inom kommuner och myndigheter, livsmedels- och läkemedelsindustri, samt frisk- och företagshälsovård.

Ett ökande antal dietister finns även inom akademin och forskning. Denna nutritionsforskningen bidrar till att dietistens roll i tjugohundratalets svenska hälso- och sjukvård förnyas samt håller våra metoder och arbetssätt uppdaterade.