Dietistens yrkesroll

Detta bidrar legitimerade dietister med

  • Dietister utreder och behandlar nutritionsproblem.
  • Dietister deltar aktivt i verksamhetsutveckling och framtagande av nya metoder, vilket ökar möjligheterna till prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd.
  • Dietister fungerar som en kunskapsresurs när det gäller att etablera, utveckla och bibehålla goda nutritionsrutiner, t ex genom att utbilda personal inom hälso-och sjukvård, vård- och omsorg samt skola.
  • Dietister utbildar och informerar olika grupper i befolkningen, t ex genom att föreläsa och diskutera mat och hälsa med ungdomar, föräldrar, och idrottsledare.
  • Dietister deltar även i offentliga föreläsningar och debatter i olika media.
  • Dietister inom forskning bidrar till ökad specialisering, större vetenskaplig evidens och mer avancerade terapimöjligheter.

Spetskompetens inom kost och hälsa

Dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd och har akademisk utbildning och klinisk träning som ger unika kvalifikationer till att göra detta.

Näringslära, näringsbehov, livsmedel, matlagning och måltidsmönster spelar en viktig roll både för att främja hälsa och behandla sjukdomar. Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. Sjukdomar och där till kopplad behandling kan förändra individens energi- och näringsbehov samt även försvåra att täcka dessa behov. Patientens nutritionsstatus är av stor betydelse för prognos, vårdtid och risk för komplikation i samband med övrig behandling. Dietistens ansvar är att optimera patientens nutritionsstatus med hjälp av metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sociala, psykologiska, kulturella och socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag, varför det är lika viktigt med god förståelse för dessa som för de fysiologiska faktorerna relaterade till mat och ätande. Dietistens kompetensområde innefattar därför såväl teoretisk kunskap om olika nutritionsterapier, som förmåga att vägleda människor i hur näringsrekommendationerna skall omvandlas till verklighet genom medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.

De flesta dietister arbetar inom öppen och sluten hälso- och sjukvård men dietister finns även inom kommuner och statliga verk, livsmedels- och läkemedelsindustri, frisk- och företagshälsovård, forskning mm. Nutritionsforskningen utvecklas ständigt vilket förnyar dietistens roll i tjugohundratalets svenska hälso- och sjukvård och sporrar till att följa den vetenskapliga utvecklingen och hålla metoder och arbetssätt uppdaterade.