Styrelse

DRFs styrelse arbetar med att bevaka frågor som har anknytning till dietistyrket och utveckla dietistens profession genom att t.ex driva prioriterade frågor i media och gentemot beslutsfattare, samarbeta med andra yrkesföreningar och medverka i sammanhang som berör dietistkåren. Styrelsen behandlar remisser och andra skrivelser som inkommer till DRF samt har hand om förbundets hemsida. Ni kan läsa mer om styrelseledamoternas olika arbetsuppgifter och ansvarsområden i de personliga presentationerna längre ner.

Medlemmarna är DRFs största tillgång, en viktig funktion för styrelsen är att i så stor utsträckning som möjligt involvera förbundets medlemmar i utvecklingsarbetet. För att bäst kunna uppfylla ändamålen har förbundet referens- och arbetsgrupper samt olika sektioner och lokalföreningar som alla gör ett viktiga insatser inom sina respektive områden. Styrelsen arrangerar varje år ett höstmöte där aktuella frågeställningar tas upp med representanter från sektioner, arbets- och referensgrupper och lokalföreningar.

Ordförande utses av förbundets medlemmar vid årsmötet som också väljer in övriga styrelseledamöter, mandatperioden är två år. Kandidater för inval i styrelsen utses och presenteras av valberedningen.


SUSANN ASK – ORDFÖRANDE

Som ordförande är Susann DRF:s huvudtalesperson. Hon har ett övergripande ansvar för förbundets arbete och representation. Susann arbetar i Region Kronoberg som verksamhetsutvecklare med fokus på hållbara matvanor och måltider riktat till hälso- och sjukvården och regional utveckling. Framtiden innehåller utmaningar på många områden men också många möjligheter där dietister och DRF kan vara med och påverka utvecklingen på alla nivåer.


ANNA JÖRNVI– VICE ORDFÖRANDE

Anna är en dietist med erfarenhet från primärvården som även har en masterexamen i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Hon brinner för förebyggande hälsoarbete och vill under sin tid i styrelsen bidra till att lyfta vad dietister kan göra i samhället. Sedan augusti 2020 arbetar hon i DRFs projekt Mat och Cancer som syftar till att sprida kunskap om matens betydelse för cancerprevention.


SIMON IVARSSON– KASSÖR

Simon jobbar som klinisk dietist på Sahlgrenska universitetssjukhuset med icke-kirurgisk fetmavård. Han är utbildad i Göteborg där han efter sin examen var heltidsarvoderad inom studentkåren och bedrev studentfackligt arbete.


CHARLOTTE DROESER EHLIN – SEKRETERARE

Charlotte är utbildad dietist och kostvetare från Uppsala Universitet med en Bachelor of Science samt diplomerad marknadsekonom från IHM. Hon arbetar som Account Manager på nutritionsföretaget Nestlé Health Science. Charlotte har tidigare arbetat både kliniskt som dietist inom primärvård och slutenvård, restaurangchef mm och samt i olika nutritions- och livsmedelsföretag. Charlotte har erfarenhet av styrelsearbete och har tidigare suttit med i styrelser i DRF:s olika lokalföreningar samt i andra styrelser. Hon vill arbeta för dietististens möjlighet till fler tjänster inom både den offentliga och privata sektorn.


EMMA NISUKANGAS – LEDAMOT OCH KONTAKTPERSON FÖR SEKTIONER OCH ARBETSGRUPPER

Emma arbetar i Gävle som dietist och yrkesutvecklare på dietistenheten. Hon har en masterexamen i kostvetenskap vid Umeå Universitet. Är DRF:s representant i NCD-nätverket.


KARIN HABY – LEDAMOT OCH REGISTRATOR

Karin är dietist inom mödrahälsovården i Göteborg, arbetar kliniskt med patienter samt med verksamhetsutveckling vad gäller nutrition och levnadsvanor i samband med barnafödande. Karin forskar inom området högt BMI och levnadsvanor under graviditet och tycker det är viktigt att dietistens roll stärks inom alla områden i vården och i samhället.


AMANDA BERG – STUDERANDEREPRESENTANT

Amanda studerar 5:e terminen på dietistprogrammet i Uppsala och har sedan tidigare en kandidatexamen i kostvetenskap. Hon engagerar sig i studentsektionens arbete bland annat inom social media och lyfter gärna  frågor som rustar studenterna ytterligare inför arbetslivet ex. sommarjobb som dietistassistent.


VERA MIELKE – SUPPLEANT & STUDERANDEREPRESENTANT

Vera studerar 5:e terminen på dietistprogrammet i Uppsala och engagerar sig i studentsektionens arbete, tillsammans med Amanda, bland annat inom social media. Utöver det så arbetar hon även som studentambassadör med att lyfta fram dietistprogrammet och underlätta starten i studentlivet för nya studenter.


Kontakta DRF:s styrelse