Styrelse

DRFs styrelse arbetar med att bevaka frågor som har anknytning till dietistyrket och utveckla dietistens profession genom att t.ex driva prioriterade frågor i media och gentemot beslutsfattare, samarbeta med andra yrkesföreningar och medverka i sammanhang som berör dietistkåren. Styrelsen behandlar remisser och andra skrivelser som inkommer till DRF samt har hand om förbundets hemsida. Ni kan läsa mer om styrelseledamoternas olika arbetsuppgifter och ansvarsområden i de personliga presentationerna längre ner.

Medlemmarna är DRFs största tillgång, en viktig funktion för styrelsen är att i så stor utsträckning som möjligt involvera förbundets medlemmar i utvecklingsarbetet. För att bäst kunna uppfylla ändamålen har förbundet referens- och arbetsgrupper samt olika sektioner och lokalföreningar som alla gör ett viktiga insatser inom sina respektive områden. Styrelsen arrangerar varje år ett höstmöte där aktuella frågeställningar tas upp med representanter från sektioner, arbets- och referensgrupper och lokalföreningar.

Ordförande utses av förbundets medlemmar vid årsmötet som också väljer in övriga styrelseledamöter, mandatperioden är två år. Kandidater för inval i styrelsen utses och presenteras av valberedningen.


Susann Ask – ordförande

Som ordförande är Susann DRF:s huvudtalesperson. Hon har ett övergripande ansvar för förbundets arbete och representation. Susann arbetar i Region Kronoberg som verksamhetsutvecklare med fokus på hållbara matvanor och måltider riktat till hälso- och sjukvården och regional utveckling. Framtiden innehåller utmaningar på många områden men också många möjligheter där dietister och DRF kan vara med och påverka utvecklingen på alla nivåer.

Agnes Arvidsson – vice ordförande

Agnes har förutom att vara vice ordförande ansvar för de interna kontakterna med sektioner och lokalföreningar. Agnes jobbar idag som dietist på Nyköpings Lasarett, främst med slutenvård, men har erfarenhet från olika sorters verksamheter i både kommun, primärvård och specialistvård.

Diana Karlsson – sekreterare

Rollen som sekreterare innebär bland annat att Diana skriver dagordningar och protokoll för styrelsens möten, minnesanteckningar från Professionsrådet och föredragningslistan för årsmötet. Diana har tagit dietistexamen vid Umeå Universitet och jobbar nu på Piteå Älvdals sjukhus i Region Norrbotten, med 50% primärvård och 50% barnmottagning/habilitering och BUP. Att få ha en aktiv fritid och vara ute i naturen är något som hon värdesätter mycket.

Alexandra Eriksson Frisk – Kassör

Alexandra är riksförbundets kassör sedan verksamhetsåret 2018/2019. Hon arbetar inom primärvården i Stockholms Läns Landsting och har en examen från Umeå Universitet. Hon har tidigare arbetat inom Region Gävleborg och har varit engagerad i styrelsearbete i både kårförening och sektionsförening vid Umeå Universitet.

Emma Nisukangas – ledamot

Emma arbetar i Gävle som dietist och yrkesutvecklare på dietistenheten. Hon har en masterexamen i kostvetenskap vid Umeå Universitet. Är DRF:s representant i NCD-nätverket.

Karin Haby – Ledamot

Karin är dietist inom mödrahälsovården i Göteborg, arbetar kliniskt med patienter samt med verksamhetsutveckling vad gäller nutrition och levnadsvanor i samband med barnafödande. Karin forskar inom området högt BMI och levnadsvanor under graviditet och tycker det är viktigt att dietistens roll stärks inom alla områden i vården och i samhället.

Charlotte Droeser Ehlin – ledamot

Charlotte är utbildad dietist och kostvetare ifrån Uppsala Universitet med en Bachelor
of Science samt diplomerad marknadsekonom ifrån IHM. Hon arbetar som Key
Account Manager på nutritionsföretaget Nestlé Health Science. Charlotte har tidigare
arbetat både kliniskt som dietist inom primärvård och slutenvård, restaurangchef mm
och samt i olika nutritions- och livsmedelsföretag. Charlotte har erfarenhet av
styrelsearbete och har tidigare suttit med i styrelser i DRF:s olika lokalföreningar samt i
andra styrelser. Hon vill arbeta för dietististens möjlighet till fler tjänster inom både
den offentliga och privata sektorn.

Louise Håkansson – studeranderepresentant

Louise är studeranderepresentant i DRF, vilket innebär att föra studenternas talan i styrelsen. Hon ansvarar för förbundets kontakt med dietiststudenterna och utbildningsorterna samt arbetar för att få studenter att bli medlemmar i DRF. Louise går sista året på dietistutbildningen på Umeå universitet. Hon sitter med i både sektionsstyrelsen och studentföreningen då hon tycker det är viktigt att engagera sig så man får inflytande och kunna påverka sin egen studietid.

Kontakta DRF:s styrelse