Om WCRF

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

 

I början av 2016 iwcrfnledde Dietisternas Riksförbund (DRF) och Regionalt Cancercentrum (RCC) Väst ett samarbete med World Cancer Research Fund (WCRF).

World Cancer Research Fund International är världsledande inom forskningsområdet cancerprevention i relation till kost, vikt och fysisk aktivitet. Organisationen arbetar med att ta fram råd och rekommendationer för cancerprevention, att sprida kunskap inom området till befolkning, hälso- och sjukvårdspersonal och att lyfta ämnet cancerprevention på konferenser och inom internationella nätverk. WCRFs vision är att “leva i en värld där ingen utvecklar cancer som går att förebygga”. Enligt organisationen kan mellan 20 och 50 procent av av de vanligaste cancerformerna förebyggas genom kost, fysisk aktivitet och hälsosam vikt.

År 2007 publicerade WCRF/American Institute of Cancer Research rapporten Second Expert Report: Food, Nutrition, Physical activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective som involverat totalt ca 200 forskare och andra experter runt i världen. Syftet med rapporten var att kritiskt granska och värdera den mängd evidens gällande mat, nutrition, fysisk aktivitet och 17 cancerformer samt canceröverlevare. Nio oberoende forskargrupper identifierade 500000 studier, varav 7000 klassades som relevanta.

Sedan Second Expert Report publicerades 2007 har sammanställningar av alla nya cancerpreventionsstudier från runt om i världen gjorts årligen – Continuous Update Project – världens största, mest uppdaterade och mest vederhäftiga vetenskapliga underlag gällande cancerprevention och överlevnad genom matvanor, vikt och fysisk aktivitet.

I maj 2018 publicerades Third Expert Report med totalt 12000 sidor med den absolut senaste forskningen på området kost, fysiskt aktivitet, vikt och cancerprevention.

Utifrån slutsatserna som dragits från evidensen har rekommendationerna om cancerprevention tagits fram och sammanfattas i 10 råd om mat och fysisk aktivitet.

Rekommendationerna jämförs också med de rådande rekommendationerna för prevention av andra sjukdomar vilket resulterat i att rekommendationerna från WCRF går i linje med att förebygga fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

WCRFs arbete finansieras inte av staten och är därför helt beroende av medlemsavgifter och gåvor.

Utöver avdelningen för Science and Research där forskningsarbetet sker, har WCRF ytterligare två sektioner – Policy and Public Affairs och Health Information and Communication.

Avdelningen för Policy and Public affairs arbetar främst på internationell nivå och erbjuder stöd i arbetet med att ta fram policys inom området kost och prevention. Arbetet sker genom att på olika sätt bygga relationer mellan organisationer och stater. Totalt har 260 policyer implementerats i 100 länder. Bland annat har Policy and Public Affairs stöttat organisationer som verkat för införande av sockerskatt i Mexico. Andra exempel på samarbetspartners är WHO, FN- samt OECD-organ.

WCRF har tagit fram ramverket NOURISHING för att belysa områden där regeringar och andra politiska organ behöver införa åtgärder för att främja hälsosamma matvanor och minska övervikt/fetma. Ramverket sammanför tio policyområden inom matmiljö, matsystem samt kommunikation för beteendeförändring och kompletteras med en regelbundet uppdaterad databas. Tillsammans utgör dessa en omfattande överblick av implementerade regeringspolitiska åtgärder från hela världen. Verktyget ska hjälpa beslutsfattare runt om i världen att

  • identifiera var åtgärder behövs för att verka för hälsosamma matvanor, minska övervikt/fetma och andra icke smittsamma (livsstilsrelaterade) sjukdomar
  • välja och skräddarsy valmöjligheter anpassade till olika befolkningsgrupper
  • uppskatta om tillvägagångssättet är tillräckligt omfattande

WCRFs avdelning för Health information and communication arbetar för att skapa förståelse för olika former av cancerpreventionsarbete. En central målgrupp i detta arbete är hälso- och sjukvårdspersonal som får möjlighet att delta i kurser samt få tillgång till material och nyhetsbrev. WCRF har totalt gett ut 45 publikationer om cancerprevention – varav den populäraste är en kokbok.

Organisationen arbetar även med med riktade kampanjer. Ett sådant exempel är ”I CAN” som har syftet att informera befolkningen i Storbritannien om vad individer själva kan göra för att förebygga cancer. Preventionstips skickas då dagligen ut till de som anmält sig till att delta, tillsammans med bland annat informationsfilmer.

Varje år anordnar WCRF Cancer Awareness Month då olika cancerformer uppmärksammas under en månads tid.

Besök www.wcrf.org för rekommendationer och internationellt arbete.
Besök www.wcrf-uk.org för kommunikationsmaterial, nyhetsbrev och kurser.