Sektioner och lokalföreningar

Bariatrisk kirurgi

Sektionen ska verka för att varje patient som genomgår operation ska ha kontakt med legitimerad dietist i samband med sin operation. Sektionen ska också vara ett stöd för Sveriges yrkesverksamma dietister genom att utforma riktlinjer för kostråd som baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Sektionen vill också bidra till en kunskapsutveckling inom ämnesområdet till såväl vårdpersonal som allmänheten.

Kontakt: bariatriskkirurgi@drf.nu

Diabetes

Målsättningen med sektionens arbete är att alla personer med diabetes skall få adekvat kost och nutritionsbehandling. Sektionen bevakar behandlingsriktlinjer och forskning, granskar informationsmaterial och följer debatt i media. Sektionen har även ett samarbete med Svenska Diabetesförbundet, deltar och föreläser på utbildningar, kurser, konferenser och fortbildningsdagar, samt har ambitionen att vara en resurs åt kollegor.

Kontakt: diabetes@drf.nu

Enteral & Parenteral Nutrition

Sektionens mål är att samla dietister med intresse inom enteral (näringstillförsel direkt till mag-tarmkanalen) och parenteral (intravenös näringstillförsel) nutrition, sprida kunskap samt att få fler dietister att engagera sig i nutritionsbehandling som innefattar parenteral nutrition.

Kontakt: enpn@drf.nu

Gastroenterologi

Sektionen inom gastroenterologi arbetar med att sprida kunskap till dietister och övrig sjukvårdspersonal inom gastroenterologiområdet. Målsättningen med sektionens arbete är att alla patienter med gastroenterologisk sjukdom ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor.

Kontakt: gastroenterologi@drf.nu

Gerontologi & Geriatrik (SiGN)

Sektionen inom Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition (SiGN) är en aktiv sektion för alla dietister som arbetar med, forskar om eller planerar att arbeta med äldre. SiGN har som målsättning att vartannat år anordna geriatriska nutritionsdagar, vara en remissinstans för äldrefrågor, och ett forum för små eller stora projekt som rör gerontologi och geriatrik.

Kontakt: sign@drf.nu

 

Hållbart ätande

Sektionens vision, att främja ett hållbart ätande som är långsiktigt gynnsamt för både miljön och individens hälsa, har som primärt fokus att ta avstamp i livsmedelsproduktion- och konsumtion. Hållbart ätande är enligt nätverket god och näringsriktig mat som är hälsosam och hållbar ur ett långsiktigt perspektiv för individen, samhället och hela planeten. Begreppet hållbar utveckling inkluderar tre aspekter; social hållbarhet inklusive mänskliga rättigheter, ekologisk hållbarhet med hushållande av resurser för kommande generationer, samt ekonomisk hållbarhet vilket handlar om allas rätt till hållbar mat.

Kontakt: hallbart@drf.nu

KOL

Sektionen har som målsättning att utarbeta riktlinjer för nutritionsbehandling vid KOL baserade på aktuell forskning, sprida kunskap inom ämnesområdet till patienter, anhöriga, allmänheten samt personalgrupper inom hälso- och sjukvård, och inte minst vara en resurs för dietistkollegor runtom i landet.

Kontakt: kol@drf.nu

Matallergi

Sektionen för matallergi har som syfte att ta fram patientmaterial för matöverkänslighet så som histaminintolerans som idag saknas. Detta för att säkerställa att patienter i hela landet får uppdaterade råd och för att dietister ska känna sig säkra i att de ger evidensbaserade råd när det gäller matallergi och matöverkänslighet.

Kontakt: matallergi@drf.nu

Medfödda metabola sjukdomar (DIMMS)

Det finns fem metabola center i Sverige: Umeå, Uppsala (endast vuxna patienter), Stockholm, Göteborg och Lund. I sektionen DIMMS (Dietister inom medfödda metabola sjukdomar) ingår alla dietister i Sverige som arbetar med medfödda metabola sjukdomar, med barn och/eller vuxna patienter.

Tips från DIMMS: Kokböcker för personer med medfödd metabol sjukdom
Kontakt: dimms@drf.nu

Neurologi

Sektionen för dietister inom neurologi bildades 2019. Sektionen avser att vara en kontaktyta där dietister som arbetar med neurologiska diagnoser kan utbyta erfarenheter, dela information om och från relevanta utbildningar samt sprida ny forskning och nya guidelines inom området. I nuläget sker kontakten medlemmar emellan framförallt i facebookgruppen ”dietister inom neurologi (DRF)” men man är också välkommen att höra av sig per mejl.

Kontakt: neurologi@drf.nu

Njurmedicin

Målsättningen med sektionens arbete är att alla med njursjukdom ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. Sektionen sprider kunskap och klinisk erfarenhet inom nutrition och njurmedicin till dietister och övrig sjukvårdspersonal. Vi utformar informationsmaterial samt utarbetar riktlinjer i samarbete med njurläkare. Sektionen samarbetar med Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) med möjlighet att utforma egna programpunkter i anslutning till den årliga konferensen Njurmedicinskt Vårmöte.

Om du är dietist och verksam inom njurmedicin har du möjlighet att vara med i ett mailnätverk, kontakta sektionen om du är intresserad.

För att beställa material utvecklat av njursektionen – gå via denna länk

Kontakt: njurmedicin@drf.nu

Obesitas

Sektionen för obesitas samlar dietister som jobbar med medicinsk obesitasbehandling för vuxna. Genom att följa hur evidensläget och bidra till ökad kunskapsdelning inom ämnet önskar sektionen bidra till en mer jämlik och bättre vård för patienter med obesitas.

Kontakt: obesitas@drf.nu

Onkologi (DiO)

Sektionens uppdrag är att stödja och utveckla dietistens yrkesroll genom att utveckla nutritionsbehandling som omfattar nutritionsproblem vid cancersjukdom.

Kontakt: dio@drf.nu
Extern webbplats: www.dio-nutrition.se

Pediatrik

Sektionen arbetar med aktuella frågor och anordnar fortbildningsdagar för dietister inom pediatrik. Utöver styrelsen har sektionen ett antal arbetsgrupper som bevakar frågor inom sina respektive områden; allergi, barnhälsovård, barnnefrologi, diabetes, gastro & hepatologi, habilitering, kardiologi, medfödda metabola sjukdomar, neonatologi, neuropsykiatri, obesitas, ätovilja samt ätstöringar.

Kontakt: pediatrik@drf.nu

Psykiatri

Ätstörningar, fetma, diabetes, malnutrition och undervikt förekommer inom psykiatrin, både i sluten och öppen vård. Behandling av dessa sjukdomstillstånd omfattar varierande insatser men kräver också en adekvat nutritionsbehandling. Arbetet med att uppdatera Riktlinjerna för nutritionsbehandling vid ätstörningar fortgår. När de är klara har sektionen som mål att arbeta mer mot andra psykiatriska diagnoser där nutritionsbehandlingen är en viktig faktor för att optimera patienternas livskvalitet.

Kontakt: psykiatri@drf.nu

 

Studentsektionen

Studentsektionen arbetar för en ökad gemenskap och kommunikation mellan studenterna på studieorterna. Ett aktivt deltagande i sektionen ger studenter möjlighet att utveckla och stärka sin yrkesidentitet redan under studietiden och därmed underlätta steget ut i arbetslivet. Studentsektionen fungerar som en plattform varifrån studenterna kan engagera sig i frågor som de brinner för, dra igång projekt och driva viktiga nationella frågor relaterade till dietistutbildningen. Ett engagemang i sektionen ger dig som student värdefulla erfarenheter och meriter.

Kontakt: studentsektionen@drf.nu


Lokalföreningar

Halland

lovisa.lundkirkhoff@regionhalland.se

Stockholm

drfstockholm@gmail.com

Uppland

drfuppland@gmail.com

Västerbotten

jenny.engvall@regionvasterbotten.se