Sektioner & Lokalföreningar

Enteral & Parenteral Nutrition

Sektionens mål är att samla dietister med intresse inom enteral (näringstillförsel direkt till mag- tarmkanalen) och parenteral (intravenös näringstillförsel) nutrition, sprida kunskap samt att få fler dietister att engagera sig i nutritionsbehandling som innefattar parenteral nutrition.

Kontakt: enpn@drf.nu

Bariatrisk kirurgi

Sektionen ska verka för att varje patient som genomgår operation ska ha kontakt med legitimerad dietist i samband med sin operation. Sektionen ska också vara ett stöd för Sveriges yrkesverksamma dietister genom att utforma riktlinjer för kostråd som baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Sektionen vill också bidra till en kunskapsutveckling inom ämnesområdet till såväl vårdpersonal som allmänheten.

Kontakt: bariatriskkirurgi@drf.nu

  

Gastroenterologi

Sektionen inom gastroenterologi arbetar med att sprida kunskap till dietister och övrig sjukvårdspersonal inom gastroenterologiområdet. Målsättningen med sektionens arbete är att alla patienter med gastroenterologisk sjukdom ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor.

Kontaktgastroenterologi@drf.nu

Diabetes

Målsättningen med sektionens arbete är att alla personer med diabetes skall få adekvat kost och nutritionsbehandling. Sektionen bevakar behandlingsriktlinjer och forskning, granskar informationsmaterial och följer debatt i media. Sektionen har även ett samarbete med Svenska Diabetesförbundet, deltar och föreläser på utbildningar, kurser, konferenser och fortbildningsdagar, samt har ambitionen att vara en resurs åt kollegor.

Kontaktdiabetes@drf.nu

Njurmedicin

Målsättningen med sektionens arbete är att alla njursjuka ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. Sektionen arbetar tvärprofessionellt för att utforma riktlinjer och informationsmaterial vid olika stadier av njursvikt. Sektionen har som mål att sprida kunskap och erfarenheter inom nutrition och njurmedicin till dietister och övrig sjukvårdspersonal. Sektionen samarbetar med Svensk Njumedicinsk SjuksköterskeFörening (SNSF).

Beställ Material                                                    Kontaktnjurmedicin@drf.nu

 

KOL

Sektionen har som målsättning att utarbeta riktlinjer för nutritionsbehandling vid KOL baserade på aktuell forskning, sprida kunskap inom ämnesområdet till patienter, anhöriga, allmänheten samt personalgrupper inom hälso- och sjukvård, och inte minst vara en resurs för dietistkollegor runtom i landet.  

Kontaktkol@drf.nu

Onkologi (DiO)

Sektionens uppdrag är att stödja och utveckla dietistens yrkesroll genom att utveckla nutritionsbehandling som omfattar nutritionsproblem vid cancersjukdom.

Kontaktdio@drf.nu
Extern webbplatswww.dio-nutrition.se

Medfödda ämnesomsättingssjukdomar (DIMMS)

Det finns fem metabola centra regionalt i Sverige: Umeå, Uppsala (endast vuxna patienter), Stockholm, Göteborg och Lund. I sektionen DIMMS (Dietister inom Medfödda Ämnesomsättningssjukdomar) ingår alla dietister i Sverige som arbetar med medfödda metabola sjukdomar, med barn och/eller vuxna patienter.

Kontaktdimms@drf.nu

Neurologi

Sektionen för dietister inom neurologi bildades 2019. Sektionen avser att vara en kontaktyta där dietister som arbetar med neurologiska diagnoser kan utbyta erfarenheter, dela information om och från relevanta utbildningar samt sprida ny forskning och nya guidelines inom området. I nuläget sker kontakten medlemmar emellan framförallt i facebookgruppen ”dietister inom neurologi (DRF)” men man är också välkommen att höra av sig per mejl.

Kontaktneurologi@drf.nu.

Gerontologi & Geriatrik (SiGN)

Sektionen inom Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition (SiGN) är en aktiv sektion för alla dietister som arbetar med, forskar om eller planerar att arbeta med äldre. SiGN har som målsättning att vartannat år anordna geriatriska nutritionsdagar, vara en remissinstans för äldrefrågor, och ett forum för små eller stora projekt som rör gerontologi och geriatrik.

Kontaktsign@drf.nu

Pediatrik

Sektionen arbetar med aktuella frågor och anordnar fortbildningsdagar för dietister inom pediatrik. Utöver styrelsen har sektionen ett antal arbetsgrupper som bevakar frågor inom sina respektive områden; allergi, barnhälsovård, barnnefrologi, diabetes, gastro & hepatologi, habilitering, kardiologi, medfödda metabola sjukdomar, neonatologi, neuropsykiatri, obesitas, ätovilja samt ätstöringar.

Kontaktpediatrik@drf.nu

 

Psykiatri

Ätstörningar, fetma, diabetes, malnutrition och undervikt förekommer inom psykiatrin, både i sluten och öppen vård. Behandling av dessa sjukdomstillstånd omfattar varierande insatser men kräver också en adekvat nutritionsbehandling. Arbetet med att uppdatera Riktlinjerna för nutritionsbehandling vid ätstörningar fortgår. När de är klara har sektionen som mål att arbeta mer mot andra psykiatriska diagnoser där nutritionsbehandlingen är en viktig faktor för att optimera patienternas livskvalitet.

Kontakt: psykiatri@drf.nu

 

Studentsektionen

Studentsektionen arbetar för en ökad gemenskap och kommunikation mellan studenterna på studieorterna. Ett aktivt deltagande i sektionen ger studenter möjlighet att utveckla och stärka sin yrkesidentitet redan under studietiden och därmed underlätta steget ut i arbetslivet. Studentsektionen fungerar som en plattform varifrån studenterna kan engagera sig i frågor som de brinner för, dra igång projekt och driva viktiga nationella frågor relaterade till dietistutbildningen. Ett engagemang i sektionen ger dig som student värdefulla erfarenheter och meriter.

Kontakt: studentsektionen@drf.nu

 


Lokalföreningar

Halland

milene.svana@regionhalland.se

Stockholm

drfstockholm@gmail.com

Uppland

ellinore.svensson@akademiska.se

Västerbotten

Jenny.Engvall@regionvasterbotten.se