Årets dietist

Årets dietist 2023

– Entusiast med kunskapsspridning, informatik, NCP och mat i fokus

Ylva Orrevall har arbetat som dietist, sedermera forskare och forsknings- och utvecklingsansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset sedan snart 40 år. En hel del tid har hon ägnat åt patienter med olika cancersjukdomar, men med många kollegor och andra hälsoprofessionsgrupper har hon också genom åren diskuterat journaldokumentation, terminologi, Nutritional Care Process (NCP) och kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.  

Ylva är en kunskapstörstande, kunskapssökande och kunskapsdelande person som ofta entusiastiskt tar sig an frågor som kräver uthållighet och ständig omprövning av verkligheten. 

  • Vad får patienterna på vårdavdelningarna för mat? 
  • Hur skriver vi våra journaler så att man logiskt kan följa vad som gjorts, från utredningsfrågan till måluppfyllelse av insatser? 
  • Hur kan vi stötta blivande specialister och doktorander? Hur ger vi fortsatt möjlighet till forskning och utveckling?

Ylvas frågor är många och mångfacetterade. Få frågor är för små, och de stora frågorna delar hon upp och tar en bit i taget. Hon utbildar dietiststudenter och dietistkollegor, handleder doktorander och är mentor, föreläser på konferenser och representerar dietetik och dietistprofessionen i många olika sammanhang. Hon är idag docent och en av fem dietister på Karolinska som har s.k. doktorstjänst. Vi är lyckligt lottade att ha henne som en del av vår ledningsgrupp, och vi vet att Karolinskas dietistverksamhet inte hade varit så i framkant utan hennes professionsutvecklande inställning.

Införandet av NCPT har hon gjort i samverkan med många, såväl på Karolinska, nationellt som internationellt, och hennes informatik-intresse har gjort avtryck i både den egna och i andra professioner.

Nomineringen är inskickad av: 

Elisabet Lundström, verksamhetschef, Ella Veidemann, sektionschef, Susanne Nilsson, sektionschef, Medicinsk enhet Klinisk nutrition, Karolinska universitetssjukhuset

”Vi tycker att hon är värd ett pris, och nominerar henne därför till Årets dietist!” 


Årets dietist 2022

– med passion för hälsan

– Numera lyfts dietister fram på många viktiga arenor för hälsan, men för bara tio år sedan var det inte en självklarhet att dietister fanns med vid förebyggande och hälsofrämjande arbete. Nu står betydelsen av mat och nutrition högre upp på agendan – det är till stor del ett resultat av god samverkan och ett långsiktigt förändringsarbete. 

Det menar Christin Anderhov Eriksson som har arbetat som dietist i drygt trettio år. Hon är sedan länge ordförande för den grupp som arbetar med matvanor inom HFS-nätverket och under många år har hon även varit en engagerad projektledare i det utåtriktade arbete som DRF gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Vid årsmötet den 24 mars utsågs hon till Årets dietist.

Matvanorna har stor betydelse för hälsa och välmående, och för sjukdomsrisk. Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till sjukdom och för tidig död i Sverige idag – hälsosamma matvanor skulle kunna förhindra eller senarelägga hela 14 procent av alla dödsfall, och sambanden är ännu större vid hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och fetma samt ett flertal olika cancerformer. Dietistens kompetens är viktig för att sprida kunskap om sambanden och bidra med verktyg och metoder för en bättre folkhälsa.

Christin Anderhov Eriksson är dietist inom barnhälsovården i Region Östergötland och arbetar bland annat med behandling av fetma hos barn 4-12 år. Hon är processledare i preventionsgruppen inom Regionalt Cancercentrum (RCC), deltar i Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdförlopp levnadsvanor och är även ordförande i det HFS- nätverkets temagrupp för matvanor (HFS står för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Hon är dessutom en av projektledarna för DRF:s levnadsvaneprojekt sedan 2013.

– Mitt fokus är att verka för att hälso- och sjukvården ska implementera arbetet med att uppmärksamma och stödja personer med ohälsosamma levnadsvanor, och att öka möjligheterna till hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn och unga. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Det känns oerhört betydelsefullt och viktigt att bidra till detta, säger Christin Anderhov Eriksson.

Nominerad av inspirerade kollegor
Christin Anderhov Eriksson är en stor inspirationskälla, inte minst för kollegor som arbetar med hälsosamma levnadsvanor. Genom sitt sätt att samverka med olika aktörer och fokusera på möjligheter och målgruppens hälsa har hon även breddat arbetsfältet för andra dietister inom området folkhälsa och prevention, och bidragit till att dietister allt oftare medverkar i folkhälsoarbete på olika arenor i samhället.

I nomineringen står bland annat:

“Christin är värdefull för sitt brinnande engagemang och förmåga att främja goda hållbara matvanor på evidensbaserad grund genom att inkludera alla berörda, och med ett tålmodigt förhållningssätt hitta vägar till samverkan lokalt, nationellt, tvärprofessionellt samt med berörda myndigheter och organisationer. Christins insats har gjort, och gör skillnad framåt, såväl för kollegor, patienter och anhöriga som för andra yrkesgrupper och för folkhälsan i stort”.

Läs gärna mer via dessa länkar:

HFS-nätverkets temagrupp för matvanor

Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdförlopp levnadsvanor

Preventionsgruppen inom Regionalt Cancercentrum (RCC)

DRF:s levnadsvaneprojekt


Årets dietist genom tiderna – från 1991 och framåt

OBS! Årtalet anger det år utmärkelsen delades ut.

1990: Marlene Olivares Dahlby
1991: Ylva Orrevall
1992: Agnetha Kjällman
1993: Margit Eliasson
Solweig Eriksson
1994: Marie Backman
1995: Ingalill Hall
1996: Ingalill Sandström
1997: Marie Åhs
1998: Brita Karlström
1999: Carla Sandhal
2000: Ingela Melin
2001: Margit Eliasson
2002: Anja Saletti
2003: Gunilla Lindeberg
2004: Ingen utmärkelse delades ut
2005: Gerd Faxén Irving
2006: Anna Karin Nilsson
2007: Maria B. Magnusson
2008: Eva Trotzig Persson
2009: Stefan Pettersson
2010: Vera Westin
Margaretha Rasmusson
2011: Lisbeth Nordström
2012: Elisabeth Sjöqvist
2013: Ingrid Larsson
2014: Ewa-Marie Johannesson
2015: Lena Ljungkrona Falk
2016: Josephine Garpsäter
2017: Rose-Marie Hedlund
2018: Cecilia Malmqvist
2019: Elin Öhgren
2020: Anna Laurenius
2021: Matkassen – Julia Backlund och Kristina Dahlberg
2022: Christin Anderhov Eriksson
2023: Ylva Orrevall