Nätverk för kommundietister

Kommundietister kan bland annat arbeta med folkhälsa, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende för äldre, socialpsykiatri, funktionsstöd, förskola, skola och/eller inom köksverksamheter. Hur det i praktiken ser ut och vilken nutritionskompetens som finns i Sveriges kommuner och i företag som bedriver verksamhet på uppdrag från kommuner är olika. Vissa dietister har uppdrag mot ett av ovan områden, medan vissa har uppdrag i flera olika delar. Dietister uppbär legitimation för att bedriva nutritionsbehandling, och vissa kommuner har kliniska dietister.

Kommundietisten kan arbeta med utbildning, utveckling, upphandling, matsedelsplanering och vara behjälplig med kunskap när det gäller livsmedelshygien. Fokus är att alla personer med stöd av kommunen ska erbjudas mat för att ge förutsättningar bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Kommundietisten kan jobba med folkhälsa för att sprida goda matvanor i befolkningen. Det kan till exempel ske i samverkan med familjecentraler eller andra grupper med barn och familjer, äldre personer eller personer kopplade till socialförvaltningen exempelvis genom boendestöd. 

Dietister inom vård och omsorg om äldre personer, funktionsstöd och socialpsykiatri kan ansvara för att utveckla rutiner och kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagandet oftast tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kommundietisten kan också ha ansvar för utbildning kring mat, måltider och nutrition, vara ett stöd för personal när det gäller mat- och nutritionsfrågor eller utforma individuella nutritionsordinationer vid nutritionsproblem. 

Dietister inom köks- eller måltidsorganisation kan ansvar för exempelvis kommunens riktlinjer för måltider, upphandling, menyplanering, produkt- och receptutveckling, utbildning, stöd till kockar eller planerare. Det kan även ingå kvalitetssäkring av matens näringsinnehåll, specialkoster och anpassade måltider i kommunala verksamheter såsom skola, förskola, äldreomsorg, boendestöd eller annat. Arbetet innebär ofta att man även behöver väva samman alla faktorer för en bra offentlig måltid, exempelvis matens klimat- och miljöpåverkan och matgästernas önskemål. 

Allt fler kommuner har insett behovet av nutritionskompetens, och idag har ett 60-tal kommuner dietistkompetens inom organisationen.


Kontakt

Linnéa Nallgård
Leg. Dietist
Socialförvaltningen/ Kostenheten
Rättviks kommun
Tel: 0248-701 05
linnea.nallgard@rattvik.se