Om projektet

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Material         Press         Kontakt

Bakgrund

Projektet Mat och Cancer startades som en respons på att det i Sverige, trots omfattande vetenskaplig evidens, saknades aktörer som belyste kostens betydelse för utvecklingen av cancer. DRF har sedan starten 2015 tilldelats projektmedel från Socialstyrelsen för att fylla detta tomrum.

Syfte

Syftet med projektet är att verka för fortsatt spridning av information om nutritionens och levnadsvanornas betydelse för cancerprevention och cancerrehabilitering, samt verka för att fler aktörer påbörjar och utökar sitt arbete inom området så att arbetet med matvanor inom cancerprevention blir mer långsiktigt och hållbart över tid.

Mål

  • Öka kunskapen om betydelsen av hälsosamma levnadsvanor för att minska risken för insjuknande och återinsjuknande i cancer, det vill säga primär och sekundär prevention.
  • Öka förutsättningarna för ett hållbart och långsiktigt arbete kring cancerprevention och matvanor.