Reumatologi

Bättre vård vid kroniska sjukdomar – en modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård

Under 2015 påbörjades ett nytt levnadsvaneprojekt, denna gång av en tvärprofessionell grupp med uppgift att utforma en modell för att underlätta ett strukturerat arbete med levnadsvanor inom reumatologin i Sverige. Projektet är finansierat via Svenska Läkaresällskapet SLS och medsökande professionsorganisationer; Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening inom ramen för Socialstyrelsens satsning på ”Bättre vård vid kroniska sjukdomar”.

Under 2016 fokuserades arbetet på att konkretisera en praktiskt användbar modell för att underlätta och förbättra arbetet med levnadsvanor inom reumatologi.

För schematisk överblick av modellen, se Modellens flöde.pdf

En kortfattad beskrivning av LiR-modellens hörnstenar;

I. En kompetenskarta i A3 poster-format har utformats av LiR-gruppen, att sätta på väggen på t.ex. vårdexpeditioner. Kompetenskartan ska ses som ett hjälpmedel för att ge rådgivning eller för att hänvisa patienter vidare till rätt instans i den lokala hälso- och sjukvården. Se Kompetenskarta skrivbar 170112.pdf

II. En lokalt levnadsvaneansvarig på respektive enhet utsedd av den egna verksamheten baserat på intresse och kompetens oberoende av professionstillhörighet. Se Funktionsbeskrivning-levnadsvaneansvarig161220.pdf .

III. Ämnesspecifik utbildning om levnadsvanor för alla medarbetare i tillägg till den generella som redan finns i flera regioner. Den generella och den reumaspecifika levnadsvaneutbildningen är tillsammans tänkta att resultera i ett formaliserat “Levnadsvanekörkort”.
Se Levnadsvanekörkort 170105.pdf

Läs mer om projektet på: http://www.sls.se/halsa–sjukvard/levnadsvanor/LiR-modellen/arbetsmaterial-att-ladda-ner/