Hälsofrämjande sjukhusmåltider

Om projektet         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

Bakgrund

30-50% av patienter på sjukhus har risk för, eller är undernärda. Dessa behöver nutritionsinsatser. 50-70% av patienter på sjukhus har inte risk för undernäring. Till dessa skickar vi också ett budskap med hjälp av maten vi serverar. Denna resurs kan nyttjas bättre.

Att olika delar av vården ger olika budskap avseende mat ger patienten sämre möjligheter att förändra sina matvanor. Att vid inneliggande vård visa de måltider som vården i övrigt pratar om öppnar för att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg i det hälsofrämjande arbetet och integrera måltiden i vården, inte bara vid risk för undernäring.

Socioekonomiskt svaga grupper har en större risk att utveckla kroniska sjukdomar. Dessutom har matvanor i sig ett starkt samband med socioekonomi. Vi ser därför ett speciellt värde i att sjukhuskosten kan användas som ett pedagogiskt redskap att inspirera och motivera till hälsosamma matvanor. Vi ser också att denna insats kan vara en viktig åtgärd för att motverka ojämlikhet i hälsa. De offentliga måltiderna har stor potential som verktyg för beteendeförändring, och vara normerande när det gäller hälsosamma matvanor. 

Syfte

Syftet är att lyfta betydelsen av den offentliga måltidens möjlighet att sprida kunskap hälsosamma matvanor kopplat till de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Insatsen syftar i ett längre perspektiv till att överbrygga det glapp som finns mellan evidens och verklighet, samt att öka möjligheterna för patienterna att nås av ett enhetligt budskap från hälso- och sjukvården. DRF vill genom aktiviteten bidra till att sjukhusmåltiden fungerar som ett pedagogiskt redskap, att den blir mer kunskapsbaserad, mer patientcentrerad men också utbildande kring hälsosamma matvanor för prevention och behandling av kroniska sjukdomar.

Mål och vision

  • Att maten på sjukhus integreras som del av behandling, oavsett om patienten har behov av hälsofrämjande nutrition sjukdomsspecifik nutrition eller nutritionsbehandling för undernäring.
  • Att maten prioriteras bland all vårdpersonal och används som ett pedagogiskt redskap för att på kort och lång sikt närma sig hälsa för varje individ.