Hälsofrämjande sjukhusmåltider

Om projektet         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

Bakgrund

Måltiderna på sjukhus borde alltid vara en del av behandlingen, oavsett om patienten har behov av hälsofrämjande nutrition, sjukdomsspecifik nutrition eller nutritionsbehandling för undernäring. Att vid inneliggande vård visa de måltider som forskningen förespråkar ger vården trovärdighet och möjliggör att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg i det hälsofrämjande arbetet samt integrera måltiden i vården, inte bara vid risk för undernäring.

För detta ska vara möjligt måste maten prioriteras bland all vårdpersonal och användas som ett pedagogiskt redskap för att på kort och lång sikt närma sig hälsa för varje individ.

Projektet Hälsofrämjande måltider på sjukhus startades följaktligen av den lucka som finns mellan de evidensbaserade kostrekommendationer som ges i primärvård och den maten som serveras på sjukhus.

Insatsen för mer hälsofrämjande måltider på sjukhus kan också vara en viktig åtgärd för att motverka ojämlikhet i hälsa eftersom det finns ett starkt samband mellan socioekonomiskt svaga grupper, matvanor och en större risk att utveckla kroniska sjukdomar.

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta betydelsen av den offentliga måltidens möjlighet att sprida kunskap om hälsosamma matvanor. Insatsen syftar i ett längre perspektiv att öka möjligheterna för patienterna att nås av ett enhetligt budskap från hälso- och sjukvården. DRF vill genom aktiviteten bidra till att sjukhusmåltiden blir mer kunskapsbaserad, mer patientcentrerad men också utbildande kring hälsosamma matvanor för prevention och behandling av kroniska sjukdomar.

Mål och vision

  • Att maten på sjukhus integreras som del av behandling, oavsett om patienten har behov av hälsofrämjande nutrition sjukdomsspecifik nutrition eller nutritionsbehandling för undernäring.
  • Att maten prioriteras bland all vårdpersonal och används som ett pedagogiskt redskap för att på kort och lång sikt närma sig hälsa för varje individ.