Informatik och etisk kodex

Arbetsgruppen bildades 2003 och första uppdraget var att skriva en etisk kod för dietister. I samband med det arbetet blev det tydligt att det saknades ett gemensamt fackspråk. Då påbörjades arbetet med terminologifrågor och att definiera termer kopplade till dietistens yrkesutövning. Idag arbetar gruppen med många olika frågor kopplade till dietisters yrkesutövning och den finns representerad i flera nätverk och organisationer, både nationellt och internationellt.

TERMINOLOGI

I samband med arbetet med den etiska koden blev det tydligt att dietister i Sverige saknade ett gemensamt fackspråk. Gruppen började därför också arbeta med terminologifrågor och att definiera termer som är centrala för dietistens yrkesutövning. Arbetsgruppen har utarbetat en terminologi där termer som är viktiga för dietistens yrkesutövning har definierats. För ytterligare hjälp att hitta termer och definitioner hänvisar vi till Socialstyrelsens termbank samt Rikstermbanken.


SNOMED

DFRs arbetsgrupp för informatik och etisk kodex har ett mångårigt aktivt samarbete med Socialstyrelsen för att vidareutveckla innehållet i SnoMed CT gällande nutritionsterminologi. SnoMed-termer har mappats med NCP-terminologin och vi genomför nu en harmonisering av översättning mellan svenska NCP-termer och SnoMed CT termer.

ETISK KODEX

Dietisten möter i sitt arbete olika etiska problem. Som vägledning för den enskilda dietisten, men också för att klargöra vilka principer som DRF menar bör prägla dietistens arbete, har DRF utarbetat denna etiska kod. Avsikten är också att väcka medvetenhet om etiska frågeställningar och problem i dietistens arbete och därmed bidra till en levande etisk diskussion inom kåren. DRF menar att en etisk kod innebär ett steg mot ett gemensamt värdesystem inom professionen. Syftet med koden är att hjälpa dietisten att uppfylla yrkesmässiga och professionella kvalitetskrav.

Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska kod här

Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska analys här


NUTRITION CARE PROCESS TERMINOLOGY (NCPT)

Idag har dietister inom allt fler dietistenheter i Sverige börjat arbeta och dokumentera utifrån delar av NCP och NCPT. Målsättningen är att alla Sveriges dietist i framtiden ska arbeta enligt en gemensam modell och terminologi, vilket DRF formulerat i ett ställningstagande där vi rekommenderar införandet av NCP och NCPT.

Läs ställningstagandet på engelska via denna länk.

ENCPT – gratis för alla medlemmar

Genom ett unikt samarbete mellan DRF och The Academy of Nutrition and Dietetics har samtliga medlemmar i DRF gratis tillgång till eNCPT på svenska.

DRF signerade 2022 ett nytt avtal med the Academy of Nutrition and Dietetics som innebär att alla medlemmar precis som tidigare har tillgång till allt material på hemsidan för NCP och NCPT https://www.ncpro.org. Avtalet innebär också att DRF innehar den exklusive rätten att översätta NCP-terminologin samt innehållet på NCP-hemsidan till svenska.

Som medlem i DRF har du möjlighet att utan kostnad använda begränsade delar av eNCPT för icke kommersiell forskning och i utbildningsändamål. Läs mer om eNCPT på denna länk.

För att få tillgång till inloggningsuppgifterna för eNCPT behöver du logga in på DRF:s medlemssida. Där finns även mer information om eNCPT.

Det finns också en hel del information och länkar om NCP och NCPT på denna sida: https://www.cdrnet.org/nutrition-care-process-and-terminology

Det finns nu utbildningsfilmer att ta del av om NCP.

Flera nyheter i uppdaterade ENCPT 2019

Den första översättningen av NCPT kom 2011 och vi har hittills uppdaterat vart annat år, det här alltså är femte gången vi uppdaterar. NCP och NCPT utvecklas hela tiden och under dessa år har vi i Sverige framfört många ändringsförslag som också genomförts. Vi har gjort en kortfilm som visar de viktigaste uppdateringarna som vi gjort 2019, tillsammans med några tips och trix.

CITERA NCP och eNCPT

Två sätt att citera eNCPT finns beskrivna här:

Två artiklar som kan citeras:

Om det gäller eNCPT:

Swan WI,  Pertel DG,  Hotson B,  Lloyd L,  Orrevall Y,  Trostler N,  Vivanti A,  Howarter KB,  Papoutsakis C. Nutrition Care Process (NCP) Update Part 2: Developing and Using the NCP Terminology to Demonstrate Efficacy of Nutrition Care and Related Outcomes. JOURNAL OF THE ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS 2019 119;5 840-855

Om det gäller NCP-modellen:

Swan WI,  Vivanti A,  Hakel-Smith NA,  Hotson B,  Orrevall Y,  Trostler N,  Howarter KB,  Papoutsakis C. Nutrition Care Process and Model Update: Toward Realizing People-Centered Care and Outcomes Management. JOURNAL OF THE ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS 2017 117;12 2003-2014


NCP – SUPERUSERS

NCPsuperusers är ett nätverk för dig som vill ta eller redan tar ett lite större ansvar för implementering och utveckling av NCP i din verksamhet. För att bli en NCPsuperuser behöver du inte vara expert på NCP. Det viktigaste är att du har intresse av att bidra till utveckling och implementering av NCP på din arbetsplats. NCPsuperusers samordnas av DRFs arbetsgrupp för informatik och etisk kodex.

Hur funkar nätverket?
Nätverket kommunicerar via en mejllista och en Facebookgrupp där man kan ställa frågor, ge synpunkter, dela erfarenheter mellan NCPsuperusers. DRFs arbetsgrupp för informatik och etisk kodex delar också nyheter om bl a uppdateringar av NCP i nätverket. Vårt mål är att träffas digitalt fyra gånger per år. Inför dessa möten är alla välkomna att ge förslag på vad vi ska ta upp.

Ni väljer själva på vilken nivå en NCPsuperuser ska verka och vi välkomnar deltagare från olika arbetsplatser: klinik, sjukhus, primärvårdsenhet, kommun, landsting eller region. Önskvärt är att alla Sveriges dietistverksamheter har tillgång till en NCPsuperuser på något sätt för att implementera och vidareutvecklas i sitt arbete med NCP.

Vill du vara med?
Mejla ditt namn och arbetsplats och gärna några korta rader om hur långt ni kommit med implementeringen på din arbetsplats, klinik, sjukhus, primärvårdsenhet, kommun, landsting eller region till ncpsuperusers@drf.nu

Välkomna till NCPsuperusers hälsar nätverkets samordnare:

Agneta Lind, dietistprogrammet Göteborgs Universitet
Antonia Andersson, Primärvårdens dietistenhet i Göteborg
Sara Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Ylva Orrevall Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm


Konsistensgruppen

Konsistensgruppen är en arbetsgrupp inom Nationellt Dysfaginätverk för logopeder och dietister. Två dietister från DRFs Arbetsgrupp för terminologi och etisk kodex är också medlemmar i Konsistensgruppen. Gruppens syfte är att dietister och logopeder tillsammans undersöker möjligheterna för en samstämmig terminologi för dysfagikost. Detta kommer att underlätta kommunikationen mellan olika yrkesgrupper, patienter, familjer, vårdenheter, boende, habiliteringscenter och kök. Målet är att öka patientsäkerheten genom att personer med sväljningssvårigheter skall kunna äta och dricka på ett säkert sätt, oavsett var de befinner sig, och därmed täcka sitt energi- och näringsbehov.

Konsistensgruppens medlemmar har också medverkat i ett arbete där IDDSI har översatts från engelska till svenska. IDDSI framework och testing methods på svenska finns på IDDSIs hemsida.

Mer info om Konsistensgruppen hittar du om du loggar in på DRFs hemsida.


STÄLLNINGSTAGANDE TILL DIAGNOSTISERING AV UNDERNÄRING ENLIGT GLIM-KRITERIERNA

Utifrån den globala överenskommelse som GLIM-kriterierna (Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria), samt utifrån det omfattande internationella arbete som pågår med att införliva dessa i International Classification of Diseases (ICD), rekommenderar DRF att svenska dietister använder GLIM-kriterierna för att diagnostisera undernäring hos vuxna, hellre än de kriterier som för närvarande definieras i NCPT.

För diagnostisering av undernäring hos barn rekommenderas fortfarande kriterierna i NCPT.

Här hittar du ställningstagandet i sin helhet (PDF) 

On this link you find the statement in English (PDF)

Från och med maj 2021 rekommenderar DRF att svenska dietister diagnostiserar undernäring för vuxna enligt GLIM-kriterierna. I denna video lär du dig mer om dessa:

I nästa video finns en fördjupad genomgång över hur dietister kan bedöma det fenotypiska kriteriet ”Minskad muskelmassa” vid diagnostisering av undernäring. Vi rekommenderar att ni ser den grundläggande filmen ”Diagnostisering av undernäring för dietister” innan ni ser denna film. Filmerna har tagits fram av DRF:s arbetsgrupp för informatik och etisk kodex.