Kommunikation

Med utgångspunkt från DRFs vision “Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet” tas nu en bredare ansats mot tidigare med sikte på 2025. DRFs styrelse jobbar nu aktivt med en ny kommunikationsstrategi så att vi får en tydlig vägvisare framåt men också en ledstjärna i nuet för alla aktiva medlemmar. Arbetet innebär att tydliggöra DRFs målbild och inkluderar även ett omtag kring alla DRFs kommunikationskanaler Dietistaktuellt, hemsida, nyhetsbrev,  sociala medier för att skapa en ny samlad kommunikationsplattform. Ambitionen är att presentera kommunikationsstrategin i samband med kongressen 26-27 mars 2020 och att vi har en ny samlad kommunikationsplattform på plats efter sommaren 2020

Just nu pågår intervjuer där DRF styrelse kommer att intervjua ca 100-120 personer, både medlemmar, icke medlemmar, samarbetspartners, andra professionsorganisationer, patientorganisationer, företrädare för myndigheter, nutritions och livsmedelsföretag mfl.

Hur tänker vi oss dietister 2025, utveckling inom professionen, utbildning etc?.
Hur ser vi på oss själva 2025 och hur ser andra på dietister 2025?
Hur man ser på framtiden utifrån det arbetsområde man har men också generellt?
Hur man tänker att professionen ska utvecklas och hur man kan bidra till professionens utveckling?
Vilken roll DRF ska ha och hur man tänker kring kommunikation till medlemmar och externt etc.


Dietistaktuellt

Dietistaktuellt har varit en viktig del i omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och i att stärka den professionella tillhörigheten. Magnus Forslin har  varit redaktör för Dietistaktuellt sedan tidningens start i början på 90-talet. Han har under alla år drivit tidningen med stor entusiasm och lyhördhet för dietistkåren. 

Avtalet mellan DRF och redaktör Magnus Forslin har avslutats och DRF pausar  Dietistaktuellt under första halvan av 2020. Om du har frågor gällande Dietistaktuellt, kontakta dietisternasriksforbund@drf.nu 

Dietisten är en ny tidskrift, som startats av Magnus Forslin. Tidskriften vänder sig förutom till legitimerade dietister även till nutritionister, nutritionssjuksköterskor, näringsfysiologer, kostchefer och  kostekonomer. 

FAQ

Om du som medlem, skribent eller annonsör har synpunkter eller frågor om Dietistaktuellt eller DRFs kommunikationsstrategi eller kommunikationsplattform vänligen kontakta dietisternasriksforbund@drf.nu eller ordförande susann.ask@drf.nu


Nyhetsbrev

Under våren 2020 kommer DRFs nyhetsbrev  till medlemmar att skickas ut var 14:e dag, i väntan på att vi har en ny kommunikationsplattform på plats. I nyhetsbrevet kommer det som tidigare att delges information men vi kommer även att ta emot artiklar och referat som annars skulle ha publicerats i Dietistaktuellt.

Som tidigare annonsör i Dietistaktuellt är du välkommen att annonsera i nyhetsbrevet.

Med nyhetsbrevet så når vi 1 300 medlemmar.

Anmälan för annonsering

Utgivingsplan för nyhetsbrevet