Möt Kjell Olsson – syn på rollen som ordförande och DRF:s arbete

Kjell Olsson är sedan årsmötet den 24 mars 2022 ny på platsen som DRF:s ordförande. Hans yrkesbakgrund inom såväl primärvård som slutenvård, kommun och forskning gör att han ser brett och positivt på dietistens möjligheter och framtid. Fokusområden är att arbeta för en ökad och mer jämlik tillgång till dietister, och för ökade möjligheter till specialisering och utveckling.

När Kjell Olsson fick frågan om han kunde tänka sig att vara med i DRF:s styrelse var svaret självklart. Uppdraget och rollen som ordförande passade bra in i hans arbetsvardag och gensvaret från arbetskamrater och chefer har varit mycket positivt.

Bakgrund med bredd

Kjell Olsson arbetade tidigare vid Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne. Omstruktureringar har gjort att han numera är placerad på Enheten för kunskapsstyrning och FoU, på Koncernkontoret i Region Skåne. Där arbetar han som hälso- och sjukvårdsstrateg med bland annat riktade hälsosamtal, vårdriktlinjer, utbildning i samtal om matvanor och kompetensutveckling.

Kjell kom till Skåne, från Hudiksvall via dietistutbildningen i Umeå och arbetade sedan flera år som dietist inom primärvård, äldreomsorg och sjukhusvård, för att sedan läsa en master i folkhälsovetenskap. Efter genomförd masterexamen jobbade han en kortare period på Socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet.

När han 2016 sökte jobb som dietist i primärvården i Malmö ville han jobba med folkhälsa i ett bredare perspektiv. Som en del i sin tjänst fick han möjlighet att vara sakkunnig inom matvanor på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, där han bara några månader senare blev tillförordnad processledare. Samtidigt sökte han en doktorandtjänst i nutritionsepidemiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och sedan hösten 2017 har han kombinerat sin anställning vid Region Skåne med en doktorandtjänst.

Sedan 2020 ingår han, som representant för Södra sjukvårdsregionen, även i den nationella arbetsgruppen för vårdförlopp levnadsvanor, i arbetet med hälsosamma matvanor.

Medvind för dietister

Under kvarvarande verksamhetsår kommer DRF att jobba vidare utifrån sin strategiska plan där många viktiga frågor ingår, bland annat att skapa fler tjänster för dietister och fler utbildningsplatser, att öka efterfrågan och arbeta för en mer jämlik tillgång till dietister runt om i landet – både i sjukvården, primärvården och kommunerna. Kjell Olsson förklarar:

– Kompetensförsörjningen och jämlik tillgång till dietist är viktigt för en jämlik implementering av vårdprogram och vårdförlopp i det nationella kunskapsstyrningsarbetet. Det behövs fler dietister inom primärvård och kommun, men även inom den specialiserade vården. Vi vet att dietister gör stor skillnad, och nutritionsfrågorna glöms lätt bort om det inte finns dietist på plats. Inom nära vård och personcentrerad vård ska dietisten ha en självklar roll. Utvecklingen inom vården ger oss medvind, och det tåget bör vi vara med på.

I en arbetsmarknad där det är dragkamp om dietister bör arbetsgivare se till att göra det attraktivt att jobba hos just dem, till exempel genom lön, möjlighet att jobba heltid och andra faktorer som skapar goda arbetsförhållanden.

– Kompetensutveckling och specialisering är också viktiga frågor. Dietistyrket bör vara ett karriärsyrke med goda möjligheter till forskning och vidareutbildning.

Kjell Olsson vill även bredda professionen och ser gärna fler dietister i folkhälsoarbetet.

– Det hälsofrämjande arbetet är i ropet just nu. Det finns en ökad medvetenhet hos beslutsfattare om att detta ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag. Prevention finns med i riktlinjer och vårdprogram – och även befolkningen förväntar sig mer förebyggande vård.

”Vi vet att dietister gör stor skillnad, och nutritionsfrågorna glöms lätt bort om det inte finns dietist på plats. Inom nära vård och personcentrerad vård ska dietisten ha en självklar roll. Utvecklingen inom vården ger oss medvind, och det tåget bör vi vara med på.”

Vårdprogram och andra viktiga dokument som kommer ut på remiss bevakas av DRF:s styrelse, och även andra dietister har möjlighet att påverka processerna.

– Man kan vara representant från sin region eller annan remissinstans. Ju mer dietister kan vara representerade på de här arenorna desto mer kan vi bidra till att lyfta de frågor som är viktiga för oss.

DRF i viktig förändring

Kjell Olsson tar över ordförandeskapet mitt i en viktig förändringsprocess. DRF är ett av de yrkesförbund som tidigare legat under Naturvetarna och som nu blir fristående.

– Senast 2024 menar Naturvetarna att omstruktureringen ska vara klar. Vi tror dock att det kommer ske snabbare än så, men har en del frågor att ta ställning till innan vi fattar beslut om framtiden, bland annat om hur vi som professionsförening ska förhålla oss till Naturvetarna: ska vi vara fackligt oberoende eller bör vi ingå i någon form av samarbetsavtal?

– Vi behöver även lösa praktiska frågor såsom vilka kanaler vi ska använda för vår kommunikation, och administration kring medlemshantering och ekonomi. Vi vill hitta en lösning som är bra för alla parter och tänker igenom konsekvenserna noga. Just nu analyserar vi svar på den enkät som skickats ut till våra medlemmar, som bland annat berör dessa frågor.

– DRF är sina medlemmar. Det är jätteviktigt att lyssna in och att medlemmarna får tycka till i viktiga frågor, särskilt nu när strukturen förändras. Vi behöver tydligt visa på alla mervärden med att vara medlem. Lunch med DRF är ett initiativ som blivit väldigt uppskattat. Dietisters stöd för varandra, bland annat genom sektioner, arbetsgrupper, nätverk och lokalföreningar, och även i vår slutna Facebookgrupp, är andra tydliga exempel. Nybakade dietister kan vara med i nätverket och få vägledning även om det inte finns någon kollega i närheten, till exempel genom DRF:s mentorsprogram.

Han vill också passa på att lyfta att han i rollen som ordförande fått en väldigt positiv start:

– Jag tycker att styrelsen är fantastisk, det har varit väldigt tacksamt att komma in i gruppen. Och det är skönt att Sophie (Cairns) och Anna (Jörnvi) finns kvar för att ge kontinuitet i arbetet och alla viktiga personliga kontakter.

– Rollen som ordförande för dietisterna i Sverige är ett jättespännande uppdrag, säger Kjell Olsson. Dietister gör ett fantastiskt och jätteviktigt jobb. Det finns en stark medvind för vår profession, och i förbundets olika arbetsgrupper och lokalföreningar sker massor av viktigt arbete. Det finns många utmaningar och vi tar oss an dem på ett positivt sätt.


Text: Kajsa Asp Jonson, leg. dietist och journalist

Foto: privat