Food Systems Summit – FN-toppmöte för hållbara livsmedelssystem

Vid FN:s toppmöte Food Systems Summit 2021 deltog representanter från omkring 150 länder. Bland deltagarna fanns cirka 90 stats- och regeringschefer och Sveriges dåvarande statsminister Stefan Löfven var en av talarna. Syftet med dessa toppmöten är att samverka och hitta vägar för att förändra våra livsmedelssystem i en mer hälsosam och hållbar riktning, med målen för Agenda 2030 i sikte.

För att få en inblick i det pågående arbetet tog vi kontakt med Anette Jansson, dietist på Hjärt-Lungfonden. Hon ingår i den e-delegation som deltagit vid Food Systems Summit och vid flera av de möten som på senare tid arrangerats inom samma tema. Hon var även med i den “Pre-summit” som arrangerades i Rom i juli, och vid senaste mötet med rubriken “Nutrition 4 health” i Tokyo. Mötena har genomförts som hybridmöten där endast inbjudna har fått delta på plats.

I september genomfördes Food System Summit, det senaste FN-toppmötet med fokus på livsmedelssystem. Mötet hölls i New York och deltagarna erbjöds att delta på distans. Anette Jansson deltog via länk: 

– Toppmötet är lite som Almedalsveckan. I samband med huvudmötet arrangeras många sidomöten och andra aktiviteter inom samma tema. 

Hon är glad och entusiastisk över att hälsofrågorna äntligen prioriteras högt och får en allt större plats på den politiska arenan. Levnadsvanor har funnits med på agendan tidigare och NCD (icke smittsamma sjukdomar) har varit huvudtema vid två tillfällen. 

På rätt spår

Bakom den positiva utvecklingen och Anette Janssons plats i regeringens delegation ligger ett hårt och långsiktigt arbete, som nu ger resultat. Hon berättar att det under flera år har funnits ett groende intresse för hållbarhet och hälsa hos politikerna. För att sätta fart på arbetet och skapa opinion kring frågorna lanserades Folkhälsa för alla i februari 2021. 

Initiativet handlar om att vilja ha en nationell handlingsplan för hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet i Sverige. Över etthundra organisationer har skrivit under initiativet och Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden driver nu frågorna vidare tillsammans med alla undertecknare.

Food System Summit har pågått sedan sommaren 2020 med olika workshops och nationella och internationella dialoger i olika spår. Sverige har arrangerat flera dialogmöten och seminarier, främst inom området hållbara och hälsosamma matvanor, och på ett par av dem har Anette Jansson varit med som talare, som representant för Hjärt-Lungfonden. Världshälsoorganisationen (WHO), Världsnaturfonden (WWF) och WeEffect är några av organisationerna som medverkar, samt Utrikesdepartementet (UD) och Näringsdepartementet som har lett delegationen och arbetet i Sverige.
 

“Det var inget avslut, utan snarare en start”
Anette Jansson, leg. dietist

 

Sveriges väg: skolmat, matsvinn och hälsa

På toppmötet får varje land fem minuter på sig att berätta om temat utifrån sitt perspektiv. Statsminister Stefan Löfven lyfte i sitt anförande arbetet kring hållbara och hälsosamma matvanor – Sveriges ”färdväg” för hållbara livsmedelssystem. 

– I och med statsministerns tal visade Sverige sin ståndpunkt. Detta är en viktig signal om att vi prioriterar detta högt, berättar Anette Jansson som ser fram emot det kommande arbetet. Jag är stolt över vad regeringen åstadkommit hittills och över Sveriges engagemang i frågorna om hälsosamma hållbara matvanor.

– Näringsdepartementet har genom Landsbygdsdepartementet engagerat sig på ett väldigt bra sätt, menar hon. Bland annat har statssekreteraren Per Kallenberg haft ett stort intresse och varit drivande i frågorna. Nu finns det en bättre insikt hos politikerna om att hälsosamma och hållbara matvanor hänger ihop. Det blir betydligt enklare när man förstår att hälsa, sociala frågor, miljö och klimat går hand i hand.

Så vad blev då resultatet av mötet i september?

– Det var inget avslut, utan snarare en start, konstaterar Anette Jansson. Det startades globala koalitioner och Sverige ska vara med i de som handlar om matsvinn, skolmat, hållbara och hälsosamma matvanor. Den norska organisationen EAT har huvudansvaret för koalitionen om hållbara och hälsosamma matvanor och nästa steg är att bilda koalitionen och formera en arbetsgrupp. Det finns gemensamma planer bland annat med WWF, där Sveriges representant är Anna Richert.

– I många länder handlar mat- och hälsofrågorna om överlevnad och malnutrition. Det är relativt vanligt att undernäring och överkonsumtion finns parallellt – och även i ett land som Sverige handlar arbetet med hälsosamma matvanor om att få i sig tillräckligt med näring. 

Läs mer om koalitionen som Sverige gick med i här

Text: Kajsa Asp Jonson; foto: privat


 

Foto: un.org

FAKTA: Food Systems Summit – Toppmöte för hållbara livsmedelssystem

Den 23 september 2021 inleddes FN:s toppmöte Food Systems Summit 2021. Vid mötet deltog representanter från ca 150 länder, varav ca 90 stats- och regeringschefer. 

Utöver representanterna från de olika deltagarländerna fanns en stor bredd av aktörer och organisationer, civilsamhället (inklusive ungdomar) och representanter från den privata sektorn.

Hållbara livsmedelssystem och en trygg och säker livsmedelsförsörjning var huvudtemat under mötet. Flera talare lyfte hälsa, handel, innovation, klimatförändringar och Covid 19-pandemin i sina anföranden. Även partnerskap, jämställdhet och inkludering var återkommande ämnen.

Dåvarande statsminister Stefan Löfven höll Sveriges anförande, som kan ses via regeringens hemsida. Där finns även mer att läsa och länkar för dig som vill fördjupa dig.


En sektion för Hållbart ätande inom DRF

Inom DRF finns en sektion vid namn Hållbart ätande vars vision är att främja hälsosamma matvanor för både klimat, miljö och människa. Det handlar om god och näringsriktig mat som är hälsosam och hållbar ur ett långsiktigt perspektiv för individen, samhället och planeten. Arbetet tar avstamp i livsmedelsproduktion- och konsumtion och i begreppet hållbar utveckling inkluderas såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

Nyfiken på att få reda på mer eller intresserad av att engagera dig? Kontakta gärna sektionen via mail: hallbart@drf.nu.