Organisationsstruktur

DRF:s organisationssturktur

Samtliga medlemmar utgör DRF och återfinns därmed i mitten av förbundet. Alla som vill kan bidra och det gör man genom att engagera sig i exempelvis DRFs sektioner, arbetsgrupper, projektgrupper eller lokalföreningar. Läs mer om dessa och andra grupperingar nedan.

Sektioner

DRF organiserar medlemmar inom specifika ämnesområden, så kallade sektioner. Varje sektion har en styrelse eller ledningsgrupp. Här kan du läsa mer om DRFs sektioner.

Arbetsgrupper

Inom DRF finns tre organisationsövergripande arbetsgrupper:

Läs mer genom att klicka på respektive arbetsgrupp i listan ovan.

Projektgrupper

Under de senaste åren har det drivits ett par olika projekts inom DRF. Majoriteten har finansierats av Socialstyrelsen men även Allmänna arvsfonden har varit finansiär.

Mer om respektive projekt kan du läsa om under fliken ”Aktuellt” i huvudmenyn ovan.

Lokalföreningar

För att organisera medlemmar inom ett visst geografiskt område finns lokalföreningar. För tillfället är det fyra lokalförenignar som är aktiva: Uppsala, Stockholm, Västerbotten & Halland. Kontaktuppgifter hittar du här.

Professionsrådet

Professionsrådet är ett rådgivande organ till styrelsen och består av representanter från sektioner, arbetsgrupper, lokalföreningar.

Årsmötet

Årsmötet är DRFs högst beslutande organ. Alla medlemmar bjuds in till mötet som håll en gång per år, oftast under marsmånad.


I DRFs organisation återfinns även ett par grupperingar vars representanter väljs under årsmötet. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att samordna och leda DRFs arbete. Styrelsen utgör därmed ledningen för DRFs verksamhet och består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ledamöter och en studeranderepresentant. Styrelsen utser även ”Årets dietist” bland de nomineringar som inkommer från medlemmarna. Ledmöterna väljs av årsmötet efter nominering av valberedning.

Här kan du läsa mer om DRFs sittande styrelse.

Ansvars och förtroendenämnd

Ansvars och förtroendenämndens uppgift är att utreda och ta ställning i ärenden där en medlem brytit mot DRFs etiska regler. Nämnden utgörs av DRFs vice ordförande samt två medlemmar som väljs av årsmötet.

Stipendienämnd

DRFs stipendienämnd ansvarar för annonsering och tilldelning av stipendier inom DRF. Nämnen består av en yrkesverksam medlem, en pensionerad medlem samt ”Årets dietist” från föregående år. De två medlemsrepresentanterna väljs av årsmötet.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda förslag av nya förtroendevalda under årsmötet och består av fem ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningens representanter väljs av årsmötet.

Revisorer

DRFs förvaltning och räkenskaper granskas internt av två revisorer och en suppleant. För räkenskaper gällande aktiviteter finansierade med statliga projektmedel anlitas en auktoriserad revisor. Revisorerna och suppleanten väljs av årsmötet.

Specialistbedömarnämnden

Specialistbedömarnämnden ansvarar för ansökningar och examinationer av specialister enligt DRFs specialistordning. Nämnden består av tre medlemmar och väljs av årsmötet. Läs mer om DRFs specialistordning här.


Frågor eller funderingar?

Skicka ett mail till dietisternasriksforbund@drf.nu