Dietistsatsning i Region Värmland

 

I Region Värmland satsas det nu stort på dietister. I intervjun nedan berättar dietistsamordnare Anne-Li Bjärneryd mer.

Vem är Anne-Li Bjärneryd?

Min dietistutbildning har jag delvis från England och delvis från Sverige. I England var man som dietist och dietiststudent enormt efterfrågad, exempel på detta är att NHS (motsvarande regionerna här) betalade terminsavgifterna åt de brittiska studenterna mot att de gjorde 1 års praktik i vården mellan år 2 och 3.

I Värmland har jag vikarierat som dietist på vårdcentral och på de opererande klinikerna på Centralsjukhuset Karlstad. Sedan 7 år tillbaka jobbar jag på barn-och ungdomsmedicin från och med oktober 2020 så delar jag min tid mellan min nuvarande roll som samordnade dietist på 50% med klinisk tjänst 50%. Uppdraget som samordnare är att vara ett språkrör för dietisterna och för nutritionsfrågor i hela vårdkedjan. Jag kommer hålla i dietistnätverket, planera kompetensutveckling och samordna gemensamma yrkesspecifika frågor.

Ett exempel på ett utvecklingsarbete som skett sedan mitt tillträde är att vi nu timanställt en nutritionist för att vidareutveckla våra sjukhusmåltider tillsammans med slutenvårdsdietisterna och sjukhusköket.

Vad innebär dietistsatsningen i Region Värmland?

Det blir ett lyft! Vi har försökt att bilda oss en helhetssyn på hälso-sjukvården och särskilt satsa på verksamheter som har mycket liten dietistresurs eller ingen alls. Vi gör också rejäla förstärkningar i verksamheter där resurserna inte kunnat möta behov och efterfrågan.  För patienterna innebär det en ökad tillgång på vår kompetens. För dietisterna kommer det ju också förändra och förbättra arbetsmiljön, man får en ökad möjlighet att specialisera sig inom sina områden.

Varför väljer ni att satsa på dietister?

Det är ett beslut som kommer från Hälso- och sjukvårdsledningen här hos oss. Det som föranledde beslutet är ett utvecklingsarbete som tittade på dietisternas resurs och organisation i Värmland. Rapporten visade tydligt att resursen är för liten till behovet och då tog vår ledning beslutet att satsa på fler dietister och förbättrad nutrition hos våra patienter.

Varför kommer satsningen just nu, hösten 2020?

Från början låg det ett förslag att lägga ut denna utökning över 3 års tid. Hälso- och sjukvårdsledningen delade dock dietisternas syn på att satsningen behövs här och nu, och så blev det. Vi är glada och stolta över att vår ledning sätter nutrition högt upp på prioritetsordningen och ser värdet i vår unika kompetens.

Ser ni några utmaningar med att lansera så många dietisttjänster samtidigt?

Vi tror istället att det är positivt. Vi välkomnar både nyexaminerade och erfarna dietister att bli våra nya kollegor. Gör man sin sista termin så finns möjligheten att söka ihop och få jobba tillsammans med någon man pluggat med. Är man erfaren finns flera tjänster med möjlighet att få stort inflytande över utformning och arbetssätt och chans till kompetensutveckling. Utmaningen kan ju bli om många ska introduceras samtidigt, men utöver mig som samordnare som kommer hålla i delar av detta, så väntar verksamheter som är väldigt positiva över förstärkningen, där man som nyanställd dietist är efterlängtad.

Har du några ord du vill skicka med till dietister runt om i Sverige som också ser behovet av att utöka dietisttjänsterna, men inte vet hur de ska gå tillväga för att övertyga regionens beslutsfattare?

Bygg ett faktaunderlag, gärna med statistik kring beskrivning av arbetsområden och efterfrågan. Referera till nationella vårdprogram där det tydligt står hur ofta man ska ha dietistkontakt. Hitta regioner att jämföra dietistresurser med i din omvärldsspaning. Sen tror jag inte att vi ska vara rädda för att ta initiativ och bjuda in till möten och presentera underlagen. Ge inte upp! Många är intresserade och vill veta mer om oss!

Nyfiken på mer? Läs mer om dietistsatsningen här!

Lämna ett svar