Lenas forskning förbättrar nutritionen hos barn med hjärtfel

Lena Hansson är legitimerad dietist och arbetar på Barn- och ungdomscenter på Norrlands universitetssjukhus. Hon är specialist inom pediatrik och har i sin forskning fördjupat sig inom nutrition för barn med olika hjärtproblem.

– Det roligaste med forskningen är att jag har fått använda mina erfarenheter, fått möjlighet att fördjupa och lära mig mer inom mitt specialistområde och bidragit med ny kunskap kring barn med hjärtåkommor och andra medfödda faktorer som innebär specifika näringsbehov, säger Lena Hansson. Nutritionen har stor betydelse för utveckling och tillväxt och är särskilt viktig i den här gruppen.

Lena Hansson har jobbat i trettio år som dietist. Hon hade många års arbetslivserfarenhet innan hon läste vidare och tog magisterexamen 2002. I oktober 2013 blev hon forskarstudent.

– Forskningsstudierna gjorde det möjligt att få en förändring och göra något nytt på jobbet, samtidigt som jag hade tryggheten kvar. Under hela studietiden har jag fortsatt att jobba halvtid som klinisk dietist, jag har samma arbetsgivare och har kunnat behålla samma lön.

– Att bli doktorand på universitetet var det inte ett så stort steg, menar Lena Hansson. Barndietisterna och forskningsenheten inom pediatrik har under många år suttit i samma korridorer och det har pratats mycket om nutrition i fikarummet. Vi känner varandra väl och det är lätt att bli engagerad i barnläkarnas arbete.

Många av dietistkollegorna har varit involverade i forskningsarbetet och fler är i startgroparna på samma karriärväg; de blir snart doktorander på medicinska fakulteten, med inriktning pediatrik.

Olika former av stöd för forskning

Lena Hansson disputerade i december 2020. Hon har fått god hjälp av tre handledare, erfarna personer som själva har doktorerat. Hon är glad över att ha fått möjligheten att resa och presentera sina data på olika konferenser.

Artiklarna och avhandlingen är skrivna på engelska och hon tycker mycket om att skriva, men för den som känner sig osäker finns det möjlighet att ta hjälp med språkgranskning, förbättring och anpassning av texterna efter vilka tidskrifter man vill publicera i, berättar hon:

– Man behöver inte vara expert på alla delar i forskningsarbetet.

I de fyra studier som avhandlingen bygger på har Lena Hansson studerat patientjournaler och matdagböcker, mätningar av kroppssammansättning och blodprover hos de patienter hon träffat i sitt kliniska arbete, i syfte att ta reda på samband mellan energi- och näringsintag, utveckling och tillväxt. Jämfört med friska kontroller har barn med medfödda hjärtfel och förtidigt födda barn speciella nutritionsbehov och ofta mindre muskelmassa. Det behövs mer forskning för att ta reda på hur man kan förbättra deras näringstillförsel under hela uppväxten för att främja tillväxten och förebygga senare hälsoproblem och sjukdomsrisk. Många har, både på grund av specifika behov och svårigheter att äta, ett otillräckligt energi- och näringsintag vilket bland annat påverkar tillväxt och utveckling. Värt att notera är att antalet medverkande i studierna är förhållandevis litet och man bör vara försiktig med att dra generella slutsatser, men även i andra studier har noterats att barn som haft nutritionssvårigheter som spädbarn har mindre muskelmassa när de blir äldre.

Nu är hon tillbaka på sin ordinarie tjänst på heltid och har lite arbete kvar på sista artikeln.

– Att få använda sina erfarenheter och möjlighet att fördjupa sin kunskap är det roligaste med forskningen, tycker Lena Hansson. Det är en stor förmån att få tid att läsa artiklar inom sitt område och få en bredd och ett djup inom sitt specialistområde.

 


Fakta:

Lena Hansson, legitimerad dietist, Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, disputerade den 4 december 2020 med avhandlingen: När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt och kroppssammansättning från spädbarnstid till tonår.

Engelsk titel: When the paediatric heart is affected: impact on nutrition, growth and body composition from infancy to adolescence

Fakultetsopponent: Tanis Fenton, epidemiolog och forskare inom tillväxt hos förtidigt födda barn, University of Calgary, Kanada

Huvudhandledare: Annika Rydberg, Umeå universitet, Thorbjörn Lind, Inger Öhlund, dietist


Här kan du ta del av Lenas avhandling!