Matvanor

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, har cirka 20 % av befolkningen betydande ohälsosamma matvanor. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom kan minska med mellan 30-50 % och upp till en tredjedel av alla cancerfall skulle kunna förebyggas med bra matvanor, fysisk aktivitet och normalvikt.

Ohälsosamma matvanor är den levnadsvana som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige.

IHMEKälla: IHME

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerande rådgivande samtal för personer med ohälsosamma matvanor. Det kvalificerade rådgivande samtalet om kost är en central del i dietistens dagliga yrkesverksamhet. Med hjälp av en omfattande kostanamnes och nutritionsstatusbedömning kan patientens specifika nutritionsdiagnos identifieras, behandlas och följas upp.

Dietisters samtal om ohälsosamma matvanor