Hej Kjell Olsson!

Vem är Kjell Olsson?

Mitt namn är Kjell Olsson och jag är född i Sandviken. Jag tog dietistexamen från Umeå universitet i januari 2005 och masterexamen i folkhälsovetenskap från Lunds universitet i juni 2015.

Som dietist var min första tjänst i primärvården i Ljusdal, följt av Ljusdals kommun, Lidingö kommun, Gävle sjukhus, Gävle kommun, ett sommarvikariat på Karolinska i Solna under mina masterstudier och sedan en kort period inom primärvården i Malmö. Sedan våren 2017 har jag arbetat specifikt med levnadsvanor och tillsammans med mina kollegor arbetat för att utveckla hur hälso- och sjukvården arbetar med levnadsvanor i syfte att förebygga och behandla sjukdom.

Min nuvarande roll är som hälso- och sjukvårdsstrateg inom hälsoinriktad hälso- och sjukvård vid enheten för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne. Sedan hösten 2017 är jag även deltidsdoktorand inom nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet. Jag tillträdde som ordförande i DRFs styrelse i slutet av mars, 2022.

 Varför har du sökt dig till DRFs styrelse?

Jag blev nominerad till styrelsen och det kändes som ett spännande och hedrande uppdrag, så det var väldigt lätt att tacka ”ja”. Jag har också fått ett väldigt positiv intryck av DRFs styrelse och övriga medlemmar som på olika sätt engagerar sig i förbundet. DRF utgör en väldigt viktig resurs för våra medlemmar och för yrkeskåren, så det känns jättekul att få vara bidragande i detta arbete.

Vad vill du verka för under din tid i styrelsen?

Jag vill verka för att lyfta dietistens roll och visa på allt det viktiga arbete vi gör! Vår yrkeskår har gjort stora framsteg under den tid sedan jag själv började som dietist och det är viktigt att det arbetet fortsätter. Framförallt behöver tillgången till dietist fortsätta att förbättras och bli betydligt mer jämlik i landets regioner och kommuner. Vi kan inte ha jämlik vård och jämlik hälsa i Sverige om inte också tillgången till dietist är jämlik.

Jag ser goda möjligheter till att få medvind för våra frågor i den nya nationella kunskapsstyrningen och i omställningen till nära vård. Vi behöver samtidigt säkerställa och bevaka att dietisten inte glöms bort i detta arbete. Ju mer vi dietister engageras och involveras i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård, desto bättre förutsättningar har vi att arbeta för att uppnå DRFs vision, ”hållbar nutrition för hälsa genom hela livet”.

För att uppnå detta behöver det finnas möjlighet för dietister att vara verksamma på alla samhällsnivåer och både inom offentlig och privat sektor. Vi behöver även arbeta för att det ska finnas tillräckligt med utbildningsplatser som möter upp mot behovet och att dietistens yrkesroll blir ännu mer attraktiv utifrån tjänstgöringsgrad, arbets- och lönevillkor, karriärvägar och kompetensutveckling. Det är spännande att se bredden inom vår yrkeskår idag och ju fler möjligheter som öppnar upp sig desto attraktivare blir dietistyrket och desto större möjlighet till inflytande får vi.

Om du var en grönsak, vilken skulle du vara och varför?

Ingen grönsak egentligen, men jag fastnade vid majs av någon anledning. Majsen är mångfacetterad med många olika användningsområden och utgör både ett tryggt och pålitligt baslivsmedel i många delar av världen såväl som ett festligt och omtyckt partysnacks. Majsen trivs också bra i ett varmt klimat. Dessutom reder majs ut det mesta!