RAPPORTER

På denna sida har vi samlat rapporter som tagits fram inom projektet Mat och Cancer.


Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården

Tre av tio cancerfall i Sverige kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. I det arbetet har primärvården en viktig roll att informera och stötta patienter till att göra hälsosammare val.

I mars 2022 släppte Dietisternas Riksförbund, tillsammans med Cancerfonden, Riksförbundet HOBS och Regionala cancercentrum, en rapport där vi med hjälp av Novus undersökt primärvårdspersonalens förutsättningar för, kunskap om och inställning till arbetet med cancerprevention och levnadsvanor.

Rapporten visar att:

  • 3 av 4 vill arbeta mer med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos sina patienter
  • 6 av 10 tycker att det är känsligt att prata om kopplingen mellan levnadsvanor och cancer
  • 2 av 3 läkare i primärvården uppger att tidsbrist är ett hinder i det cancerpreventiva arbetet

Matvanornas betydelse för cancerprevention

Gällande matvanor är det enbart hälften av deltagarna uppger matvanor som en riskfaktor för cancer. Mer detaljerade frågor om ämnet visar på ytterligare osäkerhet: en tredjedel svarar att det inte finns någon koppling mellan ett lågt intag av fullkorn och cancer.

Det framkommer också att missuppfattningar som är vanliga bland allmänheten kring mat och cancer även förekommer bland primärvårdspersonal. I undersökningen svarar var tredje att socker ökar risken för cancer. Det finns ingen direkt koppling mellan socker och cancer, däremot ökar högt intag av socker risken för övervikt och obesitas, vilket i sin tur har koppling till ökad risk för 13 olika cancerformer.

Läs mer i rapporten: Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården