Offentliga måltidens dag – Kristina Stefanovic Andersson

Berätta vem du är och var du är anställd samt kort om vilket uppdrag du har.                                                                                        Kristina Stefanovic Andersson, nutritionsansvarig dietist, Social Omsorg i Ystad kommun. Utöver äldreomsorg arbetar jag även från och med i våras gentemot Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri. Mitt uppdrag är att främst genom samverkan utveckla och säkra verksamhetens kvalitet gällande mat, måltider och nutrition.

Vad är dietistens roll kring den offentliga måltiden på din arbetsplats?                                                                                                          Att vara med och driva ämnesområdet framåt, kvalitetsuppföljning, representant i livsmedelsupphandling lokalt och speciallivsmedel regionalt, omvärldsbevakning och kompetenshöjning.

 

Vilka andra professioner är involverade i detta arbete?                                                                                                                                                                                                                                               Höll på att säga vilka är inte med… Alla professioner berörs och bidrar på något sätt…chefer på olika nivåer, omvårdnadspersonal, samordnare, planerare, sjuksköterskor och rehabpersonal, biståndshandläggare, kökspersonal, inköpare, ekonomer, avgiftshandläggare…

Vilka är de viktigaste frågorna du driver?                                                                                                                                                                                                                                                                        Att främja mat och måltidsglädje samt motverka undernäring hos brukare.

4 exempel:

  • Övergripande: Nyligen antog Socialnämnden reviderade riktlinjer för mat, måltider och nutrition i äldreomsorgen, som jag ansvarat för att revidera tillsammans med en kvalitetsgrupp. Styrdokument anger hur vi ska arbeta och utgör ett stöd för att utveckla verksamhetens kvalitet inom området.
  • Särskilt boende: Kvalitetsuppföljning avseende måltidssituation görs årligen. Tillsammans med en Silviasyster som bedömt miljön på demensenheter kommer vi att besöka alla särskilda boenden där vi huvudsakligen träffar chefer och kostombud för att redovisa och diskutera resultaten.
  • Hemtjänst: Tillsammans med Kostenheten verkar vi för att brukare ska få den måltid de beställt i rätt temperatur. Jag är sammankallande för arbetsgruppen. Förändringar som vi står inför är implementering av ett Kostdatasystem och att brukare som har matdistribution erbjuds alternativrätter må-fre och dessert dagligen.
  • Funktionshinder och Socialpsykiatri: På APT-er pratar jag om hälsosamma matvanor och introducerar begreppet nudging för personalen. Nudging= beteendeinsats som handlar om att ge någon en vänlig liten knuff i rätt riktning. Exempel: Att byta vanlig läsk till lightläsk eller att använda Socialstyrelsens spel ”Bra vanor- Tänk stort börja smått”.

Vad fungerar bra kring måltiden?                                                                                                                                                                                                                                                                               Medvetenheten och samverkan kring mat och måltider har ökat och vi arbetar ständigt med mat, måltider och nutrition som kommer brukare till del.

Vad ser du behöver utvecklas kring måltiden? Smak/måltidsmiljö/innehåll/utbud? Och hur kan dietisten påverka detta?                                                                                                    För att lyckas behöver vi gemensamt t ex politiker, myndigheter, pensionärsorganisationer, regioner och kommuner verka för ständig utveckling av måltider. Jag är en resurs för verksamheten för att driva arbetet framåt och bevaka ämnesområdet.

Kan du rekommendera din arbetsplats?                                                                                                                                                                                                                                                              Absolut! Vår värdegrund i Ystad kommun är BÄTTRE TILLSAMMANS. Tillsammans arbetar vi för att brukare ska vara nöjda med maten, måltiden och nutritionsomhändertagandet. Vi har kommit en bit på vägen och vår gemensamma resa fortsätter.