Offentliga måltidens dag – Susanne Fredén

Mitt namn är Susanne Fredén och jag jobbar som dietist på Akademiska sjukhuset. Jag arbetar med flera saker runt mat på sjukhus. Region Uppsala/ Akademiska sjukhuset kommer snart att sätta spaden i jorden för att börja bygga ett nytt produktionskök. Det är ett stort arbete där jag är med och  tillsammans med bland annat serviceförvaltningen planerar hur köket ska se ut och vad köket ska kunna erbjuda och leverera. Det gäller både  mat till patienter men också en restaurang som riktar sig till personal och andra besökare. Detta är ett stort samarbetsprojekt där vår gemensamma uppgift är att ta med många olika viktiga aspekter, tex miljö och hållbarhetsfrågor samt kris- och beredskapsfrågor och komma fram till något riktigt bra.  Vi är många olika professioner som på olika sätt är involverade i arbetet, till exempel projektledare för själva byggandet av sjukhusköket, förvaltare av lokaler och olika servicefunktioner, personalen i sjukhusköket, miljösamordnare, kris- och beredskapsplanerare, chefläkare, dietister, logopeder, sjuksköterskor, undersköterskor och måltidspersonal. Vi försöker självklart också på olika sätt få med patientperspektivet i vårt arbete.

Jag jobbar för att maten ska ses som en del av vården på ett tydligare sätt. Vi behöver  tex stärka våra  rutiner för avdelningsarbetet när det gäller mat och måltider. Här är vårdpersonalen med undersköterskor i spetsen en viktig grupp, likaså måltidspersonal. Jag försöker ha en överblick och  helhetsbild över vilka behov av mat och måltider som finns på vårt sjukhus. Dietister och vårdpersonal på avdelningar har stor kunskap om  vad just deras patienter behöver, men få personer har en helhetssyn på vad mat på sjukhus innebär. Det är ett komplicerat området!  Vi har så många olika patienter med olika behov, förutsättningar och preferenser.

Vi i vården behöver bli bättre på att ha ett personcentrerat förhållningssätt runt måltider och tydligare hjälpa patienterna att välja mat som passar dem och deras behov. Här är undersköterskors roll väldigt stor och viktigt. Med  bra rutiner för måltider på  avdelningarna kan dietister med sina specialistkunskaper ta sig an de patienter med mer komplicerade nutritionsproblem. En dietist ska inte behöva ordinera mellanmål till patienter med risk för undernäring, det ska liksom finnas som rutin på avdelningen, vilket det tyvärr inte alltid gör. Jag  tror dock att nutritionsarbetet på avdelningarna skulle kunna förbättras om man har fler dietisters som finns på avdelningarna, inte bara som konsulter. Jag skulle också önska att man som dietist i på vårdavdelning  får möjlighet att se sjukhusmaten som ett slags arbetsredskap och pedagogiskt instrument för att ge bra nutritionsvård. Jag tror också att vi i större utsträckning behöver ha med patienterna i vårt arbete med sjukhusmat. Om vi i större utsträckning frågade och tog reda på vad patienterna behöver och önskar skulle vi komma framåt på många sätt.

Mitt arbete är roligt och utmanande för det mesta. Ibland är det svårt då ansvaret för och arbetet med måltider på sjukhus är delat på så många olika funktioner, där alla har sina utgångspunkter och idéer om hur olika saker ska vara. Jag är glad att vi på mitt sjukhus nu kan hantera och diskutera frågor om sjukhusmat i Avdelningen för patientsäkerhet och kvalitet,  en avdelning med nära koppling till sjukhusledningen och sjukhusdirektören. Det gör att sjukhusmat blir en fråga om patientsäkerhet och kvalitet och därmed en del av vården. Det är ett stort steg framåt för sjukhusmaten 😊