Utvecklingsarbete och positionering av DRF med projekt

Under de senaste tio åren har DRF arbetat aktivt med sjukdomsförebyggande metoder. Projektmedel från Socialstyrelsen har gjort det möjligt för förbundet att sätta fokus på prevention och utveckling inom eftersatta områden.

– Ett stort antal människor har jobbat i projekten och vi har bland annat kunnat göra insatser inom hälsosamma levnadsvanor för olika grupper, satsat lite extra i geografiska områden där det varit ont om dietisttjänster och lyft viktiga frågor såsom mat i samband med cancer, berättar dietist Anna Stubbendorff som haft en viktig roll som projektledare och samordnare för arbetet.

Viktiga insatser för cancerprevention

Cancerpreventionsarbetet ligger Anna särskilt varmt om hjärtat. När DRF sökte medel från Socialstyrelsen för att arbeta med matens betydelse för cancerprevention fanns inget liknande i Sverige, och personal inom hälso- och sjukvården kände inte till den vetenskapliga evidensen.

– Det var tufft till en början att driva detta påverkansarbete. Inställningen var ofta negativ och det var svårt att nå fram till beslutsfattare och berörda organisationer, men vi bjöd in World Cancer Research Fund (WCRF) och gjorde en Sverigeturné tillsammans med Livsmedelsverket och Regionala cancercentrum (så kallade “RCC:er”) runt om i landet.

Detta var startskottet för en ökad medvetenhet och höjt kunskapsläge, och att levnadsvanornas betydelse för cancer har lyfts i samhällsdebatten.

– Vi har lyckats komma in i de grupper som tar fram vårdprogram, vi har ställt frågor till politiker och tjänstemän, hjälpt olika organisationer att skriva evidensbaserad information, och haft direktkontakt med patienter och anhöriga till exempel i samband med aktiviteter för Rosa Bandet.

Numera ses kosten och matvanorna som centrala för såväl primärprevention som sekundärprevention och ofta som en viktig del av behandlingen. Dietisten har fått en mer självklar roll, till exempel när riktlinjer och informationsmaterial utarbetas, och samarbetet med Cancerfonden har fortsatt.

– Faktamaterialet som tagits fram innebär även ett enkelt sätt för dietister att hålla sig uppdaterade inom ämnet kost och cancer. Det behövs mer arbete för att fortsätta uppdatera och implementera det.

– Finansieringen från Socialstyrelsen har gjort det möjligt för DRF att göra utvecklingsarbete inom ett flertal områden och medverka i många nya sammanhang som banat väg till nya arenor där dietister behövs. Främst handlar det om olika kommunikationsinsatser kring hälsosamma matvanor för olika grupper, säger Anna Stubbendorff. Vi upplevs som en betydligt större organisation än vi är, och kan uträtta väldigt mycket, tack vare korta beslutsvägar, att vi jobbar effektivt och har låga kostnader för administration.

– Sammantaget så har projekten under de här åren gjort stor skillnad och hundratals människor har varit inblandade på olika sätt.

Kunskapsläget och medvetenheten kring kostens betydelse för hälsa och sjukdom i olika grupper och hos olika individer har tagit stora kliv framåt under de senaste åren. Dietisternas Riksförbunds arbete har haft – och har – en stor betydelse för den utvecklingen.

Anna Stubbendorff, projektkoordinator i Dietisternas Riksförbund. Foto: privat

Text: Kajsa Asp Jonson