Tobak

Tobak är den enskilt största livsstilsorsaken till ohälsa och för tidig död i Sverige. Störst är risken för personer som röker cigaretter. Rökning orsakar eller förvärrar många sjukdomar så som cancer, hjärtkärlsjukdom, benskörhet, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), långvarig luftrörsinflammation, sår på magsäck och på tolvfingertarm samt Crohns sjukdom. Av de levnadsvanor Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Med rökning avses i riktlinjerna daglig rökning, oavsett mängd cigaretter.

När det gäller snus har vissa studier kunnat påvisa ett samband mellan snusning och sjuklighet eller dödlighet, andra inte. De långsiktiga effekterna på hälsan av snusning är ofullständigt utforskade och man kan därför inte utesluta risker med snus, även om de tycks betydligt mindre än riskerna med rökning.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker.

Dietisters samtal om tobak