Årets dietist 2022

– med passion för hälsan

– Numera lyfts dietister fram på många viktiga arenor för hälsan, men för bara tio år sedan var det inte en självklarhet att dietister fanns med vid förebyggande och hälsofrämjande arbete. Nu står betydelsen av mat och nutrition högre upp på agendan – det är till stor del ett resultat av god samverkan och ett långsiktigt förändringsarbete. 

Det menar Christin Anderhov Eriksson som har arbetat som dietist i drygt trettio år. Hon är sedan länge ordförande för den grupp som arbetar med matvanor inom HFS-nätverket och under många år har hon även varit en engagerad projektledare i det utåtriktade arbete som DRF gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Vid årsmötet den 24 mars utsågs hon till Årets dietist.

Matvanorna har stor betydelse för hälsa och välmående, och för sjukdomsrisk. Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till sjukdom och för tidig död i Sverige idag – hälsosamma matvanor skulle kunna förhindra eller senarelägga hela 14 procent av alla dödsfall, och sambanden är ännu större vid hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och fetma samt ett flertal olika cancerformer. Dietistens kompetens är viktig för att sprida kunskap om sambanden och bidra med verktyg och metoder för en bättre folkhälsa.

Christin Anderhov Eriksson är dietist inom barnhälsovården i Region Östergötland och arbetar bland annat med behandling av fetma hos barn 4-12 år. Hon är processledare i preventionsgruppen inom Regionalt Cancercentrum (RCC), deltar i Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdförlopp levnadsvanor och är även ordförande i det HFS- nätverkets temagrupp för matvanor (HFS står för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Hon är dessutom en av projektledarna för DRF:s levnadsvaneprojekt sedan 2013.

– Mitt fokus är att verka för att hälso- och sjukvården ska implementera arbetet med att uppmärksamma och stödja personer med ohälsosamma levnadsvanor, och att öka möjligheterna till hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn och unga. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Det känns oerhört betydelsefullt och viktigt att bidra till detta, säger Christin Anderhov Eriksson.

Nominerad av inspirerade kollegor
Christin Anderhov Eriksson är en stor inspirationskälla, inte minst för kollegor som arbetar med hälsosamma levnadsvanor. Genom sitt sätt att samverka med olika aktörer och fokusera på möjligheter och målgruppens hälsa har hon även breddat arbetsfältet för andra dietister inom området folkhälsa och prevention, och bidragit till att dietister allt oftare medverkar i folkhälsoarbete på olika arenor i samhället.

I nomineringen står bland annat:

“Christin är värdefull för sitt brinnande engagemang och förmåga att främja goda hållbara matvanor på evidensbaserad grund genom att inkludera alla berörda, och med ett tålmodigt förhållningssätt hitta vägar till samverkan lokalt, nationellt, tvärprofessionellt samt med berörda myndigheter och organisationer. Christins insats har gjort, och gör skillnad framåt, såväl för kollegor, patienter och anhöriga som för andra yrkesgrupper och för folkhälsan i stort”.


Läs gärna mer via dessa länkar:

HFS-nätverkets temagrupp för matvanor

Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdförlopp levnadsvanor

Preventionsgruppen inom Regionalt Cancercentrum (RCC)

DRF:s levnadsvaneprojekt