Debatt: Förebygg obesitas – flytta fokus från individ till samhälle

Alla barn och unga ska ges möjlighet till ett hälsosamt liv. För att vi ska lyckas vända trenden behövs samverkan mellan samhällets olika aktörer. Och det är hög tid att agera.

DRF ger, tillsammans med Fysioterapeuterna, Riksföreningen för skolsköterskor och HOBS, fem förslag till våra beslutsfattare i stat, region och kommun:

  1. Utforma en nationell handlingsplan för barns och ungas hälsa, med övergripande, mätbara mål.
  2. Initiera samverkan, exempelvis utifrån modellen sociala utfallskontrakt, för relevanta aktörer.
  3. Använd offentliga styrmedel för att främja hälsosamma levnadsvanor, exempelvis genom lagar, regler, skatter och subventioner som gynnar hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet.
  4. Utgå från hälsofrämjande faktorer i samhällsplaneringen, exempelvis miljöer som underlättar fysisk aktivitet, samt hälsosamma matmiljöer i skolor och annan skattefinansierad verksamhet där barn och unga vistas.
  5. Avsätt medel för att i alla delar av samhället öka kunskapen om obesitas och psykisk ohälsa bland barn och unga och för att motverka stigmatisering och diskriminering.

 

Det är hög tid att agera. 

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle på denna länk

Lämna ett svar