DRF får 2,4 miljoner kr i statliga medel

Socialstyrelsen har beviljat Dietisternas Riksförbund (DRF) 2 400 000 kr i statsbidrag för aktiviteter som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder och bättre vård vid kroniska sjukdomar. Följande aktiviteter ska genomföras under 2017:


Stark inför kirurgi – Stark för livet

Aktiviteten om nutrition vid kirurgi består av tre delaktiviteter: revidering av nuvarande kunskapsunderlag, utveckling av patientmaterial inför bariatrisk kirurgi samt föreläsningar och spridningsaktiviteter.


Utbildningsdagar för dietister inom personcentrerad vård

Utbildningsdagarna planeras att genomföras i Norra respektive Östra Sverige.


Att arbeta för hälsosamma matvanor till personer med psykisk sjukdom inom somatisk specialistvård, primärvård och kommun

Aktiviteten syftar dels till att sprida erfarenheter och kunskaper om psykisk sjukdom och de förutsättningar som personer inom denna grupp har. Aktiviteten syftar också till att belysa de speciella utmaningar som behöver tas i beaktning när det gäller matvanesamtal inom patientgruppen samt ge förslag på hur teambaserade åtgärder kan organiseras


Marknadsföring, kunskapsspridning och opinionsbildning

DRF kommer att delta vid olika aktiviteter på Almedalen och på hälsotorget under fysioterapeuternas konferens Fysioterapi 2017.


Cancerprevention

Aktiviteten består av följande områden: kunskapsspridning om cancerprevention, utveckling av samarbeten med myndigheter, organisationer och patientföreningar, vidareutveckling av informationsmaterial samt framtagande av behandlingsriktlinjer för nutrition vid sekundärprevention.
DRF kommer även att delta i Läkarsällskapets interprofessionella aktivitet som handlar om utveckling och spridning av en modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanearbetet inom reumatisk vård.

Lämna ett svar