Ny SBU-rapport om kosttillägg väcker debatt

I den nya SBU-rapporten ”Kosttillägg för undernärda äldre”, dras slutsatsen är att det generellt sett saknas tillförlitliga vetenskapliga resultat om nyttan med kosttillägg för äldre personer (70+) som är undernärda eller som tillhör en riskgrupp. Det finns dock undantag. I ett fåtal studier har man redovisat en liten ökning av handgreppsstyrka respektive kroppsvikt. Dessa resultat behöver dock bekräftas i nya studier med bättre vetenskaplig metodik.

I rapporten betonas att trots att resultaten är osäkra betyder det inte att kosttillägg är något verkningslöst. Vad det betyder är att vi inte säkert vet hur väl kosttillägg fungerar generellt sett eller för att bestämda undergrupper för äldre personer. Det finns emellertid inget som talar för att man bör sluta att ge kosttillägg så länge som behandlingen baseras på en klinisk bedömning av bakomliggande orsaker och kombineras med en uppföljning.

Tvärtemot slutsatserna i rapporten anser Tommy Cederholm och medförfattare att det finns övertygande ­evidens för att kosttillägg är gynnsamt för undernärda äldre. Ordination ska dock ske först efter utredning, ­göras patientsäkert, dokumenteras och utvärderas ­individuellt.

Läs hela debattartikeln av Tommy Cederholm m. fl. som publicerades på Läkartidningen.se den 1 december 2014

SBU:s replik

”SBU står fast vid de resultat som redovisas i rapporten avseende överlevnad, nämligen att kosttillägg inte verkar påverka överlevnad för gruppen 70+. Betydelsen av detta bör dock inte överdrivas. Det är knappast överlevnad som interventionen i första hand syftar till att påverka. Det är mer rimligt att förvänta sig att en ofrivillig viktminskning kan bromsas och att orken (till exempel handgreppsstyrka) kan ökas något. Det är just detta som vi funnit ett visst stöd för, vilket kanske kan vara gott nog.

Även om vi bedömer att det vetenskapliga underlaget är begränsat finns det ingen anledning att sluta ge kosttillägg till undernärda äldre. Att det vetenskapliga underlaget är tunt betyder inte att kosttillägg saknar effekt, det betyder att vi är osäkra. Vi vill betona att nutritionsforskning inom äldreområdet är ett mycket viktigt område att satsa på, inte minst för att säkerställa huruvida de samband vi funnit verkligen stämmer.”

Läs hela repliken av SBU som publicerades på Läkartidningen den 1 december 2014

Lämna ett svar