Vårdorganisationernas ställningstagande – rätt till vård på lika villkor

DRF står tillsammans med 19 andra vårdorganisationer bakom ställningstagandet Rätt till vård på lika villkor. 

Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora skillnader vad gäller kunskap
om lagstiftningen och dess tillämpning. Vården varierar därför stort i landet. Därför
blir människor med tydliga vårdbehov alltjämt nekade behandling som de har rätt till. Detta
är oförenligt med all grundläggande vårdetik och oacceptabelt i en rättsstat.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv måste samma grundläggande krav ställas på all vård.
Att införa juridiska hinder för vård i rätt tid till rätt patient kan äventyra patientsäkerheten
och bör därför inte accepteras.

Den nuvarande, otydliga och svårtolkade lagstiftningen i Sverige särbehandlar särskilt
utsatta grupper av människor. Organisationerna bakom Rätt till vård-initiativet har i ett uttalande
i november 2013 förkastat begreppet ”vård som inte kan anstå” som medicinskt
oanvändbart och oetiskt.

EU-migranter som inte har sjukförsäkring från hemlandet, saknar helt rätt till subventionerad
vård. För dessa människor omöjliggör det i praktiken att de kan få vård i Sverige. Detta
är inte humanitärt och är oförenligt med Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter.

Den rådande situationen försätter dagligen hälso- och sjukvårdspersonal i konflikt med
professionernas etiska regler och innebär att rådande, motsägelsefulla lagstiftning kan
utgöra en arbetsmiljörisk, något som också framhölls av den statliga utredningen om vård
för papperslösa år 2011. Det finns uppenbara, tunga humanitära argument, liksom ett
folkhälsoperspektiv och samhällsekonomiska skäl att erbjuda vård på lika villkor till var
och en som har behov av vård.

Sverige har förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Rätten
till bästa möjliga hälsa gäller var och en som vistas inom respektive stats jurisdiktion oavsett
juridisk status. Sverige är skyldig att respektera, skydda och uppfylla denna rättighet
för alla.

Vi uppmanar därför Sveriges riksdag och regering att omgående säkerställa att asylsö-
kande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt
till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi
förväntar oss tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna skall tillämpas på
riksnivå.

Sverige har en lång tradition av solidaritet med utsatta folk och samhällsgrupper. I denna
anda är det följdriktigt, rätt och värdigt att ett rikt, humanitärt och demokratiskt samhälle
inte begränsar utsatta människors rätt till bästa möjliga hälsa genom en hälso- och sjukvård
eller tandvård på lika villkor.

2017-06-19

Ställningstagandet som pdf

In English

Till DRF:s officiella facebooksida

Lämna ett svar